Bądźcie dumni z tego, że jesteście Polakami

100-lecie Polskiej Szkoły im. Marii Konopnickiej na Greenpoincie

1040
Pamiątkowa fotografia dyrekcji, zarządu, nauczycieli i uczniów Polskiej Szkoły im. Marii Konopnickiej wraz z bp. Witoldem Mroziewskim i ks. Markiem Sobczakiem oraz gośćmi uczestniczącymi w okolicznościowej mszy świętej / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Okolicznościową mszą św. odprawioną w kościele św. Stanisława Kostki na nowojorskim Greenpoincie uczczono wyjątkowy jubileusz – stulecie Polskiej Szkoły im. Marii Konopnickiej, działającej przy tej parafii. Jest to zarazem najstarsza polonijna placówka oświatowa na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych.

Panująca pandemia koronawirusa, a zwłaszcza obostrzenia z nią związane całkowicie pokrzyżowały plany związane z jubileuszem 100-lecia Polskiej Szkoły im. Marii Konopnickiej z Greenpointu. Jednak dzięki staraniom i determinacji jej dyrektorki Danuty Bronchard, obchody – mimo że w bardzo ograniczonym stopniu – odbyły się, i miały miejsce w niedzielę, 6 grudnia.

Archiwalny proporzec Polskiej Szkoły im. Marii Konopnickiej z Greenpointu z 1920 r. / Foto: DANUTA BRONCHARD

Podczas mszy św. odprawionej w kościele św. Stanisława Kostki były nie tylko gratulacje i życzenia na kolejne lata działalności, ale również podziękowania za dotychczasowe sukcesy pedagogiczne i wychowawcze, a także piękne przemowy. Kazanie wygłosił bp. Witold Mroziewski, który wraz ks. Markiem Sobczakiem i ks. Józefem Szpilskim koncelebrował to okolicznościowe nabożeństwo. Odczytany został również list gratulacyjny przesłany przez ministra edukacji Przemysława Czarnka oraz odtworzono przesiąknięte patriotyzmem przemówienie ministra Jana Kasprzyka, szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Okolicznościową mszę św. koncelebrował bp Witold Mroziewski (w środku) wraz z ks. Markiem Sobczakiem (z lewej) i ks. Józefem Szpilskim / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Okolicznościowa msza św. cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, nie tylko w kościele, ale również w postaci internetowej transmisji na facebookowym profilu “St. Stanislaus Kostka” – do chwili oddawania gazety do druku obejrzało ją prawie 3 tys. osób.

Greenpoincka świątynia podczas rocznicowej celebracji wypełniona była po brzegi – oczywiście z zachowaniem wszelkich restrykcji pandemicznych – a wierni stali nawet w przedsionkach kościoła. Wśród nich byli m.in. nauczyciele, uczniowie i absolwenci Polskiej Szkoły im. Marii Konopnickiej, a jej Radę Dyrektorów reprezentowali Grażyna Michalska i John Czaplinski. Były również dzieci z zespołu Krakowianki i Górale oraz młodzież z Polish American Folk Dance Company. Jako goście specjalni pojawili się: Jadwiga Kopala, Wielka Marszałek Parady Pułaskiego 2020/21, Maria Marchwińska, prezes terenowa (na New Jersey i Pensylwanię) Centrali Polskich Szkół w Ameryce, Jadwiga Bylinka i Zbigniew Solarz reprezentujący zarząd Centrum Polsko-Słowiańskiego, Maria Bielska, prezes Marie Skłodowska-Curie Professional Women’s Association, członkowie Ligi Morskiej Gdynia 15, oraz przedstawiciele wielu innych polonijnych organizacji i instytucji.

Podczas mszy św. kościół św. Stanisława Kostki wypełniony był po brzegi, oczywiście z zachowaniem wymaganego dystansu społecznego / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

OKOLICZNOŚCIOWE KAZANIE
Mszy św. związanej z jubileuszem 100-lecia Polskiej Szkoły im. Marii Konopnickiej na Greenpoincie przewodniczył bp Witold Mroziewski, który również wygłosił okolicznościowe kazanie. Dużą jego część poświęcił tej wyjątkowej rocznicy.

“Sto lat temu, w roku gdy na świat przyszedł nasz współczesny św. Jan Paweł II, polscy i polonijni mieszkańcy tej dzielnicy zapragnęli założyć pierwszą na Brooklynie polską szkołę, która będzie nie tylko kształcić, ale i kształtować ich dzieci, oraz dzieci pokoleń, które przyjdą po nich” – mówił bp Mroziewski nawiązując również do zbliżającego się 125-lecia parafii św. Stanisława Kostki na Greenpoincie, która od 1960 r. jest domem dla Polskiej Szkoły im. Marii Konopnickiej (wcześniej placówka ta działała przy Polskim Domu Narodowym “Warsaw”).

“Wtedy Polska zaczęła cieszyć się upragnioną wolnością, a 10 lat wcześniej odeszła do wieczności wielka poetka i pisarka Maria Konopnicka, która czekała na ideę wolności” – podkreślał celebrans, dodając że ta wolnościowa i narodowa nuta rozbrzmiewała w jej poetyckiej, pisarskiej twórczości, która docierała również na amerykańską ziemię.

“To był czas wielkiego rozwoju życia parafialnego i oświatowego wśród wspólnot polskich Nowego Jorku, a szczególnie wśród mieszkańców Greenpointu, w tej wspólnocie św. Stanisława Kostki, gdy do szkoły parafialnej uczęszczało ponad 1000 dzieci. Słuszną sprawą zatem stało się założenie polskiej szkoły, która za patronkę obrała Marię Konopnicką – stwierdził bp Mroziewski.

Jubileuszowej mszy św. przewodniczył bp Witold Mroziewski / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Zwrócił również uwagę, że cele jakie zostały wówczas wyznaczone są realizowane do tej pory.

“Dzisiaj widzimy tego owoce w postaci dobrze ukształtowanych, dobrze wychowanych polskich i amerykańskich patriotów, w postaci nowych pokoleń, które pragną posyłać dzieci do polskiej szkoły” – mówił dalej kapłan. Dodał, że ten proces ciągle trwa, mimo że placówka ta przechodziła różne koleje losu, zarówno wielki i dynamiczny rozwój jak i różne trudności.

Bp Witold Mroziewski podkreślił, że należy dziękować wszystkim ludziom, którzy tę szkołę stworzyli, wspierali, a także prowadzili, oraz umożliwili w niej kształcenie i kształtowanie nowych pokoleń.

“Można powiedzieć, że parafia i szkoła stały się matką naszej etnicznej przynależności, naszej polskiej tożsamości” – stwierdził celebrans, porównując tę placówkę oświatową do domu, w którym wychowuje się człowieka.

“O takim domu mówiła nasza pisarka i poetka Maria Konopnicka. Szczególnie dzieci znają jej wiersze, znamy nowele, a najważniejszym dziełem stała się ‘Rota’, która przypomina o tym skąd nasz ród, która mówi, że język polski, nasza kultura, nasze tradycje, nasza wiara, to fundament życia narodu, to fundament polskości zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Dlatego bądźmy mocni w wierze i miłości Boga i ojczyzny, i wołajmy:
Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,
Nie damy pogrześć mowy!
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep piastowy,
Nie damy by nas zniemczył wróg…
Tak nam dopomóż Bóg!” – cytował na zakończenie kazania bp Witold Mroziewski słowa słynnego wiersza naszej sławnej poetki i patronki greenpoinckiej szkoły.

Danuta Bronchard odczytała list gratulacyjny przesłany przez ministra edukacji Przemysława Czarnka / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

ŻYCZENIA MINISTRA EDUKACJI
W związku ze stuleciem Polskiej Szkoły im. Marii Konopnickiej minister edukacji Przemysław Czarnek przesłał specjalny list gratulacyjny adresowany do dyr. Danuty Bronchard, która odczytała jego treść podczas okolicznościowej mszy św. Wyraził w nim wyrazy szacunku i uznania, a także przekazał gratulacje i życzenia satysfakcji z osiągnięć dydaktycznych oraz wychowawczych.

“Dziękuję za nieprzerwane wypełnianie misji krzewienia języka polskiego, kształtowania postaw patriotycznych i podtrzymywania polskiej tożsamości narodowej wśród młodej Polonii amerykańskiej” – napisał w liście minister Czarnek. Podkreślił również, że Polska Szkoła im. Marii Konopnickiej prowadząc od stu lat zajęcia z języka polskiego, historii, geografii, śpiewu, zwyczajów i polskich tańców ludowych kształtuje znajomość ojczystej mowy i rozwija wiedzę o Polsce.

Złożył także podziękowania dla rodziców, którym zależało na podtrzymywaniu polskości.

“Wyrażam wdzięczność polskim emigrantom i ich potomkom, którzy osiedlając się w Stanach Zjednoczonych zapewnili swoim dzieciom więź z Polską – zaznaczył autor listu nie zapominając jednocześnie o nauczycielach. “Dzięki ich pracy i zaangażowaniu, dzieci i młodzież pamiętają o swoim pochodzeniu i dumnie noszą Polskę w sercach” – dodał minister Przemysław Czarnek podkreślając, że wiedza i umiejętności wyniesione z tej szkoły będą ich atutem w dorosłym życiu.

List ten na pewno był dla wszystkich obecnych na jubileuszowej mszy św. dowodem uznania ze strony polskich władz, ale jednocześnie podkreślił znaczenie polonijnych szkół. Uwagę zwróciła na to dyr. Danuta Bronchard w podziękowaniach za przesłane pismo: “To bardzo miłe słowa, niech one będą dla nas motywacją do utrzymania szkoły przez następne dziesięciolecia”.

Wśród gości specjalnych pojawiła się Wielka Marszałek Parady Pułaskiego 2020/21 Jadwiga Kopala z mężem / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

PATRIOTYCZNE PRZEMÓWIENIE
Głębokie przesłanie oraz życzenia przekazał także minister Jan Kasprzyk, szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Jego przemówienie zostało odtworzone na kościelnych telebimach i nagrodzone gromkimi brawami.

Minister Kasprzyk przekazał wszystkim osobom związanym z Polską Szkołą im. Marii Konopnickiej serdecznie gratulacje i słowa uznania z okazji jubileuszu 100-lecia tej placówki, oraz jej efektów edukacyjnych. Podkreślił, że jest po wrażeniem wspaniałego wychowywania młodego pokolenia w duchu wartości, które były bliskie ludziom tworzącym II Rzeczpospolitą.

W swoim wystąpieniu nawiązał do niedawnej setnej rocznicy wręczenia buławy marszałkowskiej Józefowi Piłsudskiemu oraz jego słów związanych kształtowaniem świadomości i patriotyzmu.

“Ten człowiek (…) zawsze powtarzał, że rzeczą najważniejszą jest wychowanie młodego pokolenia” – przypominał minister Kasprzyk. Przywołał także słowa Ojca Świętego Jana Pawła II.

“Bo naród musi być zakorzeniony w przeszłości, silnie trwać współcześnie, ale też myśleć cały czas o przyszłości. A w przyszłość, naród polski – który jest rozsiany po całym świecie – wprowadzicie wy, wy którzy uczycie się w polskiej szkole w Nowym Jorku” – zaznaczył szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Podkreślił też, że cieszy się z wielu sukcesów, które odnosi stuletnia placówka oświatowa z Greenpointu.

Przemówienie ministra Jana Kasprzyka, szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, zostało odtworzone na kościelnych telebimach / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

“Ta szkoła, która jest niemalże równolatką niepodległej Polski, przez cały okres swego istnienia wpaja te wszystkie wartości, które są najświętsze dla każdego Polaka” – podkreślił minister Kasprzyk. Dodał, że warto być Polakiem, i że trzeba być dumnym z tego, że jest się Polakiem. W tym kontekście przypomniał o szeregu polskich sukcesów, począwszy od Grunwaldu, a na św. Janie Pawle II kończąc.

“Możemy być dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Możemy iść przez cały świat z dumnie i wysoko podniesioną głową, ciesząc się z tego, że mówimy i myślimy po polsku” – stwierdził  szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych zapewniając, iż jest przekonany, że taką dobrą i zdrową dumę mają wszyscy absolwenci Polskiej Szkoły im. Marii Konopnickiej.

“Bo bycie Polakiem oznacza bycie człowiekiem honoru, bycie człowiekiem stojącym po stronie wartości, które od wieków tworzyły nie tylko europejski, ale również amerykański kontynent” – zaznaczył minister Jan Kasprzyk.

W jubileuszowej mszy św. uczestniczyli członkowie Ligi Morskiej Gdynia 15 / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Na zakończenie swojego wystąpienia przytoczył i zadedykował wszystkim fragment wiersza “Hymn Polaków na obczyźnie” napisanego przez znakomitego polskiego poetę okresu międzywojennego Jana Lechonia, który zginął i spoczął w Nowym Jorku:

Jedna jest Polska, jak Bóg jeden w niebie,
Wszystkie me siły jej składam w ofierze
Na całe życie, które wziąłem z Ciebie,
Cały do Ciebie, Ojczyzno, należę.

Twych wielkich mężów przykład doskonały,
Twych bohaterów wielbię święte kości,
Wierzę w Twą przyszłość pełną wielkiej chwały,
Potęgi, dobra i sprawiedliwości.

Wiem, że nie ucisk i chciwe podboje,
Lecz wolność ludów szła pod Twoim znakiem,
Ze nie ma dziejów piękniejszych niż Twoje
I większej chluby niźli być Polakiem (…)

Ten fragment wiersza miał być takim przesłaniem z okazji jubileuszu Polskiej Szkoły im. Marii Konopnickiej.

“Bądźcie dumni z tego, że jesteście Polakami” – dodał na zakończenie szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Gratulacje z okazji jubileuszu 100-lecia Polskiej Szkoły im. Marii Konopnickiej złożył również ks. Marek Sobczak / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

GRATULACJE I PODZIĘKOWANIA
Pod koniec okolicznościowej mszy św. życzenia i gratulacje złożył ks. Marek Sobczak, proboszcz parafii św. Stanisława Kostki. Podkreślił, że cieszy się, iż mimo wielu ograniczeń związanych z pandemią udało się zorganizować obchody związane ze 100-leciem Polskiej Szkoły im. Marii Konopnickiej, co jak zaznaczył było efektem dużego wysiłku ze strony Danuty Bronchard, dyrektorki tej placówki oświatowej.

“Mam nadzieję, że ta dzisiejsza celebracja będzie początkiem jej rozwoju i że powróci ona do swojej świetności” – powiedział ks. Marek Sobczak.

W uroczystej mszy św. uczestniczyła młodzież z Polish American Folk Dance Company. W pierwszym rzędzie (z prawej) stoi Danuta Bronchard, dyrektorka Polskiej Szkoły im. Marii Konopnickiej / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Gratulacje na ręce dyr. Danuty Bronchard, zarządu oraz wszystkich nauczycieli Polskiej Szkoły im. Marii Konopnickiej z okazji jej jubileuszu złożył także bp Witold Mroziewski.

“Aby ten czas, który przeżywamy, był czasem przygotowania do wytężonej pracy na przyszłość. Abyśmy nie gasili ducha, aby nasze wspólne działania, postępowanie i odpowiedzialność za kształtowanie dzieci i młodzieży były świadectwem tego, że jesteśmy Polakami, że tę polskość chcemy kultywować, podtrzymywać i przekazywać następnym pokoleniom” – mówił bp Witold Mroziewski życząc jednocześnie wielu sukcesów i udzielając błogosławieństwa na kolejne lata.

Dyrektorka Polskiej Szkoły im. Marii Konopnickiej Danuta Bronchard była bardzo wzruszona nie tylko gratulacjami, które składali kapłani odprawiający mszę św. oraz życzeniami przesłanymi przez polskich ministrów, ale również całym przebiegiem uroczystości. Słowa wdzięczności przekazała w swoim wystąpieniu. Podziękowania skierowała zarówno do bp. Witolda Mroziewskiego, ks. Marka Sobczaka jak i wszystkich kapłanów z kościoła św. Stanisława Kostki, a także do ministra edukacji Przemysława Czarnka i ministra Jana Kasprzyka.

Nie zapomniała również o rodzicach, uczniach i absolwentach placówki, z którą jest związana prawie 30 lat. Specjalne podziękowania wystosowała do Dariusza Bonisławskiego, prezesa Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” za objęcie patronatem jubileuszowego roku szkolnego 2020/21 w greenpoinckiej placówce.

Na zakończenie podziękowała swojej rodzinie oraz rodzicom, za to, że wpoili jej głębokie wartości chrześcijańskie i patriotyczne, dzięki którym miała siłę na zaangażowanie i poświęcenie czasu dla Polskiej Szkoły im. Marii Konopnickiej.

Danuta Bronchard podczas przemówienia podziękowała swojej rodzinie za wsparcie jakie od niej otrzymuje. Na zdjęciu – wraz z mężem i synem / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

ROK JUBILEUSZOWY
Obchody 100-lecia najstarszej polonijnej placówki edukacyjnej na wschodnim wybrzeżu USA nie ograniczają się tylko do okolicznościowej mszy św. bowiem jubileusz ten będzie trwł cały rok. W dodatku dyrektorka Polskiej Szkoły im. Marii Konopnickiej wierzy, że zanim dobiegnie on do końca, to minie czas pandemii i będzie można zorganizować wiele odłożonych z tego powodu wydarzeń.

Pamiątkowa fotografia grona pedagogicznego Polskiej Szkoły im. Marii Konopnickiej z bp. Witoldem Mroziewskim oraz Jadwigą Kopalą, Wielką Marszałek Parady Pułaskiego 2020/21 i Marią Marchwińską, prezes terenową (na New Jersey i Pensylwanię) Centrali Polskich Szkół w Ameryce / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

W ramach jubileuszu w planie jest także specjalne spotkanie uczniów i rodziców w audytorium szkoły połączone z występami dzieci, a także z absolwentami różnych roczników, łącznie z tymi, którzy obecnie zajmują wysokie stanowiska.

“Nauczyciele otrzymają pamiątkę naszego 100-lecia, tj. medal św. Jana Pawła II – zdradza w rozmowie z “Nowym Dziennikiem” Danuta Bronchard, dodając, że zarówno rocznica urodzin Ojca Świętego jak i stulecie polskiej szkoły wpisuje się w jubileuszowe obchody. Planowane jest również spotkanie połączone z poczęstunkiem i dużym rocznicowym tortem.

Obecnie podczas zdalnego systemu nauczania odbywają się specjalne lekcje, których celem jest zapoznanie dzieci z patronką szkoły – Marią Konopnicką. Z kolei na zajęciach w starszych klasach poruszane są sprawy związane z patriotyzmem i historią szkoły.

Członkinie zespołu Krakowianki i Górale są bardzo dumne z Polskiej Szkoły im. Marii Konopnickiej, do której uczęszczają / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK