“Być Polakiem” po raz dwunasty

Konkurs dla młodzieży i polonijnych nauczycieli

553
Logo konkursu "Być Polakiem" / Foto: ARCHIWUM

Do 18 kwietnia można składać prace w tegorocznej edycji konkursu "Być Polakiem", który odbywa się już po raz dwunasty. Jego zagadnienia tematyczne związane są ze wspomnieniami rodzinnymi, przyzwyczajeniami i zachowaniami Polaków, a także z pojmowaniem polskości w wymiarze społecznym i narodowym. Wśród nagród jest m.in. pobyt edukacyjny w Polsce podczas najbliższych wakacji.

Dwunasta edycja konkursu “Być Polakiem” naznaczona jest panującą pandemią i ograniczeniami z nią związanymi, a zwłaszcza  odosobnieniem czyli tzw. zamknięciem wszystkich w domach. Jest to zarazem dobry czas by w rodzinnym gronie podyskutować na temat własnej tożsamości: religijnej, narodowej, kulturowej czy też cywilizacyjnej, i poszukać sposobu na jej budowę lub wzmacnienie. Takie rozmowy na pewno wpłyną na kształtowanie tych wartości wśród dzieci i młodzieży polonijnej, a także mogą ułatwić stworzenie pracy konkursowej nawiązującej do umacniania tożsamości narodowej oraz rozwoju postaw patriotycznych i społecznych.

ZAŁOŻENIA I ZASADY KONKURSU
Celem konkursu dla dzieci i młodzieży jest przygotowanie ich do pełnienia roli “ambasadora polskości” w kraju zamieszkania, uświadamianie i umacnianie tożsamości narodowej, kształtowanie postaw patriotycznych, poznawanie historii Polski splecionej z historią ich rodzin, a także doskonalenie sprawności języka polskiego i ukazanie bogactwa dwukulturowości i dwujęzyczności.

Konkurs “Być Polakiem” skierowany jest do dzieci i młodzieży polonijnej oraz dzieci Polaków mieszkających poza granicami Polski. Mogą w nim wziąć udział uczniowie lub studenci w wieku od 6 do 22 lat. Istnieje także specjalna kategoria przeznaczona dla nauczycieli polonijnych szkół, którzy również mogą wykazać się swoją pomysłowością i wiedzą. Wśród uczniów zostało wyodrębnionych pięć grup wiekowych, do których odpowiednio dostosowano wymagania.

Formami konkursowymi są zarówno prace plastyczne w dowolnej technice, jak i literackie (np. napisane po polsku opowiadanie, reportaż, wywiad, wiersz, pamiętnik, list, esej itp.) oraz multimedialne (prezentacja, film, wywiad). Sposób przedstawienia pracy uzależniony jest od wieku uczestników. Dzieci w wieku od 6 do 9 lat mają za zadanie przedstawienie – w formie plastycznej – jakiegoś polskiego przysłowia.

Drugą grupę stanowią dzieci w wieku od 10 do 13 lat, które by wziąć udział w konkursie muszą stworzyć pracę literacką stanowiącą odpowiedź na pytanie: “Strych, piwnica, szafa – lamus czy kopalnia polskich wspomnień?”. Z kolei młodzież w wieku od 14 do 16 lat wykorzystując podobną formę przekazu ma za zadanie zaprezentowanie ulubionej polskiej anegdoty. Studenci w wieku od 17 do 22 lat mają napisać pracę literacką poświęconą poczuciu polskości, oraz pokazać co sprawia, że Polska jest dla nich ważna. Piąta grupa w tym module dotyczy szerokiego przedziału wiekowego, w którym dolną granicę stanowią dzieci w wieku 10 lat, a górną osoby mające 22 lata. Ich zadaniem jest wykonanie pracy multimedialnej, która będzie opowiadała o osobistym biało-czerwonym świecie jego twórcy.

Jurorzy oceniający nadesłane prace będą zwracali uwagę na ich zgodność z przesłaniem ideowym konkursu, oraz z tematem danej grupy wiekowej. Będą również patrzyli na walory edukacyjne i artystyczne, oraz oryginalność pomysłów. Przy ocenie prac pod uwagę będzie brane również zaangażowanie w przygotowanie pracy, kreatywność, poprawność językowa, a także czas pobytu uczestnika konkursu za granicą Polski.

Julia Golec, laureatka 11. edycji konkursu “Być Polakiem” i zarazem uczennica VI klasy (w roku szkolnym 2020/21) Polskiej Szkoły im. Marii Konopnickiej na Greenpoincie / Foto: ARCHIWUM SZKOŁY

ZADANIE DLA NAUCZYCIELI
Zadaniem polonijnych nauczycieli startujących w konkursie “Być Polakiem” jest opracowanie konspektu lekcji dla uczniów polskich szkół za granicą. Praca ta ma dotyczyć metodycznej prezentacji problemów gramatycznych i leksykalnych występujących w wybranym wierszu lirycznym, np. w wierszu Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego “Rozmowa liryczna”. Celem tego typu lekcji jest m.in. promowanie atrakcyjnych dla uczniów sposobów prezentacji wiedzy o języku polskim metodą komunikacyjną i zwrócenie uwagi na ważność nauczania gramatyki będącej częścią polskiej spuścizny kulturowej.

Adresatem lekcji, podczas której realizowany będzie konspekt, są dzieci i młodzież w wieku od 9 do 17 lat. Dlatego też konkurs dla nauczycieli podzielony jest na dwie grupy: od 9 do 13 lat i od 14 do 17 lat. Jego uczestnicy sami podejmują decyzję o wyborze przedziału wiekowego, dla którego zamierzają opracować konspekt. Przy ocenie prac komisja konkursowa będzie brała od uwagę m.in. oryginalność prezentacji materiału gramatycznego przeprowadzonej metodą komunikacyjną, wykorzystanie wszystkich elementów lekcji dla utrwalania treści gramatycznych i adekwatność konspektu do wieku grupy.

WARUNKI UCZESTNICTWA I NAGRODY
Wszystkie prace konkursowe muszą być przesłane do organizatorów do 18 kwietnia b.r. natomiast wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej do 15 czerwca. Będą opublikowane na stronie internetowej: www.bycpolakiem.pl oraz na facebookowym profilu: “Konkurs ‘Być Polakiem'”. Autorzy zwycięskich prac zaproszeni zostaną na galę, która odbędzie się 3 sierpnia w Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie otrzymają nagrody i dyplomy. Dla dzieci i młodzieży – w zależności od wieku – przewidziane są: nagrody rzeczowe, dyplomy, a także pobyt edukacyjny w Polsce, w lipcu lub sierpniu br. Z kolei na nauczycieli czekają dyplomy uznania i nagrody finansowe w wysokości: 300 euro (miejsce pierwsze), 200 euro (miejsce drugie) oraz 100 euro (miejsce trzecie).

Więcej informacji na temat 12. edycji konkursu “Być Polakiem” oraz regulamin i potrzebne formularze można znaleźć na stronie internetowej www.bycpolakiem.pl. Można je także uzyskać u pani Danuty Bronchard, koordynatorki konkursu na Wschodnim Wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, korzystając z numeru tel.: (718) 609 0557 lub emaila: [email protected]. Głównym koordynatorem konkursu jest Marek Machała, z którym można się z skontaktować poprzez email: [email protected] lub telefonicznie korzystając z numeru: +48 603 330 905. Nauczyciele mogą także skorzystać z emaila: [email protected]com.

Organizatorami konkursu “Być Polakiem” są: Stowarzyszenie “Wspólnota Polska” oraz Fundacja “Świat na Tak”.