Dziś święto Polonii

479
W drugi dzień maja przypada święto niemal 20 milionów Polaków rozsianych po całym świecie. Został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2002 roku „w dowód uznania wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości, a także pomoc ojczyźnie w najtrudniejszych momentach”.

Z apelem o ustanowienie 2 maja Dniem Polonii zwrócił się II Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy, który obradował w Pułtusku w 2001 r. Senat RP, który był adresatem apelu – przesłał do Sejmu projekt uchwały, a jej uchwalenie nastąpiło 20 marca 2002 r. U podstaw inicjatywy senackiej legło przekonanie o potrzebie zachowania łączności z rodakami, którzy żyjąc poza granicami Polski, stanowią blisko 1/3 narodu polskiego. Ustawa została podjęta także jako wyraz uznania państwa polskiego dla dorobku i wybitnych osiągnięć wychodźstwa w krajach osiedlenia, wyraz hołdu należnego za wkład w odzyskanie przez Polskę niepodległości oraz wdzięczności za pomoc, z jaką rodacy ze świata spieszyli i spieszą nadal w najtrudniejszych dla Polski okresach.

Ustawa nawiązuje też do przedwojennej tradycji obchodzenia Dnia Opieki nad Rodakami na Obczyźnie, nad którym pieczę sprawowało stowarzyszenie pod tą samą nazwą, działające w latach 1926-1939 i obejmujące swym zasięgiem wiele krajów, do których docierała emigracja polska – zarówno czasowa (np. wyjazdy młodzieży na studia), jak też stała. W statucie stowarzyszenia zapisano, że jego zadaniem „jest udzielanie opieki wyjeżdżającym z kraju i przebywającym na obczyźnie rodakom oraz utrzymywanie z nimi łączności duchowej i kulturalnej, opartej na wspólnych tradycjach katolickich i narodowych”.

Obecnie opiekę nad Polakami żyjącymi poza ojczyzną sprawuje od 1989 r. Senat RP. Wspiera go powołane w 1990 r. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Warto wiedzieć, że Senat przeznacza znaczne środki ze swojego budżetu na opiekę nad Polonią, zwłaszcza tą na Wschodzie. W jej przypadku interesuje się statusem prawnym Polaków w krajach ich zamieszkania, wspiera ich działania w sferze oświaty czy kultury.
Inne natomiast są oczekiwania i potrzeby rodaków mieszkających w państwach o ugruntowanych systemach demokratycznych. Oni oczekują przede wszystkim, że ojczyzna wesprze ich działania w krajach osiedlenia, mające zwiększyć prestiż polskiej grupy etnicznej i kształtować w ten sposób pozytywny wizerunek Polski za granicą. Drugiego maja obchodzony jest także Dzień Flagi RP.