Szkolne prawa i obowiązki rodziców

574
Zgodnie z "Parents Bill of Rights", każde dziecko ma zagwarantowane prawo do bezpłatnej nauki w szkołach publicznych bez względu na obywatelstwo czy status imigracyjny / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Każdy rodzic mający dziecko w wieku szkolnym, zdaje sobie sprawę z obowiązku posyłania go do szkoły, niezależnie czy wybierze dla niego placówkę publiczną, czy też prywatną. Nie każdy natomiast wie, że przysługują mu – podobnie jak i dziecku – pewne prawa, dzięki którym może mieć wpływ na to, w jaki sposób i w jakich warunkach prowadzona jest edukacja uczniów. Reguluje to m.in. "Karta praw rodziców", organizowane są także specjalne spotkania NYC Community Education Council, podczas których dyskutuje się o sprawach związanych ze szkolnictwem.

Wakacje dobiegają końca, robimy ostatnie zakupy przyborów szkolnych oraz wyprawek do szkół, by nasze dzieci 5 września z ochotą i przyjemnością rozpoczęły kolejny etap swojej edukacji. Zapewne większość z nich jest już odpowiednio to tego przygotowana. Warto także zwrócić uwagę, że również rodzice powinni poczynić starania w celu zapoznania się z obowiązkami, ale i prawami, jakie im przysługują w amerykańskim szkolnictwie.

Już niebawem, 11 września, w szkole IS 71 na Brooklynie odbędzie się otwarte spotkanie nowo wybranego NYC Community Education Council District 14, podczas którego dyskutowana będzie m.in. kwestia kształcenia dzieci w północnej części tej dzielnicy. W radzie tej, od 1 lipca br., zasiada dwóch Polaków – Kasia Kaim Gocalvez oraz dr Dariusz Zawiślak.

COMMUNITY EDUCATION COUNCIL
Jest to organ doradczy zajmujący się polityką szkolnictwa nowojorskiego. Do jego zadań należy m.in.: monitorowanie wykonania zadań wynikających z procesu kształcenia, planowanie tzw. school zoning oraz inicjowanie budowy nowych obiektów edukacyjnych. W skład rady wchodzi jedenastu członków. Dziewięciu z nich wybieranych jest przez prezydia PTA (Komitet Rodzicielski) danego dystryktu. Pozostałych dwóch reprezentuje mieszkańców lub lokalnych działaczy i wskazuje ich prezydent dzielnicy. Ponadto głosem doradczym w Community Education Council jest uczeń starszego rocznika, wybierany przez kuratora danego dystryktu.

Przez najbliższe dwa lata w radzie 14. dystryktu (północna część Brooklynu) będzie dwoje Polaków – Kasia Kaim Gocalvez oraz dr Dariusz Zawiślak, których wybrali przedstawiciele komitetu rodzicielskiego. Ich córki są uczennicami PS 34 na Greenpoincie i uczęszczają do klasy, w której obowiązuje Polish English Dual Language Program. Poza tym Kasia Kaim Gocalvez od dwóch lat prowadzi przedszkole Greenpoint Garden Playhouse, nastawione na całościowy rozwój dziecka.

Z kolei dr Dariusz Zawiślak jest dyrektorem Festiwalu Polskich Teatrów Telewizji oraz pomysłodawcą i koordynatorem programu “Paszport do Polski”, a także twórcą portalu www.wybory.us. Od chwili gdy jego córka zaczęła naukę w PS 34 na Greenpoincie, bardzo aktywnie włączył się w działalność tej szkoły, a obecnie także w NYC Community Education Council District 14.

“Moim zadaniem w radzie jest reprezentowanie uczniów, którzy posługują się w domu językiem innym niż angielski. W naszym dystrykcie jest ich silna reprezentacja. Mamy sporą dywersyfikację programową. Największa grupa uczniów odbywa zajęcia również po hiszpańsku, mamy oczywiście program polski oraz chiński, japoński, yiddish, francuski, a wkrótce dołączy niemiecki i włoski” – wyjaśnia Dariusz Zawiślak w rozmowie z “Nowym Dziennikiem”.

PLANY POLSKICH CZŁONKÓW RADY
W związku z tym, że zarówno Kasia Kaim Gocalvez, jak i Dariusz Zawiślak zasiadają w NYC Community Education Council District 14, i w dodatku są jedynymi nowymi jej członkami, muszą przejść pewien okres związany z zapoznaniem się z bieżącą sytuacją dotyczącą spraw edukacyjnych w dystrykcie, który reprezentują.

“Pomijając sprawy formalne, ukonstytuowania się rady i zmian regulaminowych, na pewno ważnym elementem będzie intensywna komunikacja z rodzicami na temat możliwości, jakie oferuje Wydział Edukacji w naszym rejonie” – podkreśla Dariusz Zawiślak. Dla niego najistotniejsza jest sprawa ustawicznego dokształcania i doskonalenia nauczycieli, ponieważ poza rodzicami są oni najważniejszymi osobami mającymi wpływ na rozwój dzieci.

“Chciałbym, aby dobrze wykształcona kadra przygotowała przyszłych liderów posługujących się z łatwością narzędziami współczesnej gospodarki, ze świadomością tożsamości oraz z odpowiednimi zasobami wiedzy i kultury. Jestem też za usprawnieniem procesu zarządzania placówkami w dystrykcie, wprowadzeniu nowych technologii oraz edukacji odpowiadającej zmieniającym się potrzebom współczesnego życia i gospodarki – informuje polski członek rady. – Moje doświadczenie wynika z działań akademickich, czyli końca formalnego łańcucha edukacji, zarówno w zakresie sztuk pięknych, nowych mediów, jak i zarządzania biznesem” – dodaje Daruisz Zawiślak.

Z kolei jego koleżanka z rady Kasia Kaim Gocalvez, która prowadzi własną placówkę edukacyjną o charakterze wczesnowychowawczym i ma sporą wiedzę praktyczną na tym polu, planuje silnie zaktywizować społeczność lokalną i zachęcić ją do współpracy, wspierać wszelkiego rodzaju inicjatywy oraz bardzo uważnie przyjrzeć się szkolnym posiłkom.

“To właśnie w tym wieku kształtują się nawyki żywieniowe naszych dzieci i warto zadbać, aby były prawidłowe” – zaznacza Dariusz Zawiślak. Zauważa on także problem możliwego szkodliwego oddziaływania ołowiu zawartego w farbach, którymi pomalowane są klasy lekcyjne, na co również zamierza zwrócić uwagę.

“Szkoły mają przed rozpoczęciem zajęć wyremontować pomieszczenia, które mogłyby zagrażać zdrowiu uczniów. Przy tej okazji zaapeluję o wykonanie dzieciom bezpłatnego badania na obecność ołowiu w organizmie, który najbardziej szkodzi najmłodszym. Greeenpoint ma, niestety, wiele ołowiu w glebie oraz w wodzie pitnej. Zatem trzeba być bardzo uważnym” – podkreśla członek Community Education Council dodając, że to tylko kilka z wielu działań, jakie będą podejmowane przez polskich reprezentantów w radzie. Poza tym obecnie toczy się w niej debata o zagwarantowaniu równych szans młodzieży rozpoczynającej naukę w szkołach średnich. Niebawem będzie omawiany projekt budowy nowej placówki w 14. dystrykcie, a także sprawy budżetowe.

Najbliższe spotkanie NYC Community Education Council odbędzie się 11 września o godz. 6 wieczorem, w szkole IS 71 na Brooklynie (266 Rutledge St., NY 11206). Będzie ono otwarte dla wszystkich zainteresowanych kwestiami kształcenia. Dodatkowo obrady – na wniosek Dariusza Zawiślaka – zostaną objęte tłumaczeniem symultanicznym na język polski. Poza tym wszelkie sugestie i pytania dotyczące edukacji można kierować bezpośrednio do Council Administrative Assistant ,korzystając z adresu: [email protected].

W NYC Community Education Council District 14 zasiada dwoje Polaków – Kasia Kaim Gocalvez oraz dr Dariusz Zawiślak / Foto: ARCHIWUM NYC DEPARTMENT OF EDUCATION

PARENTS BILL OF RIGHTS
“Karta praw rodziców” zawiera fundamentalne zasady obowiązujące w zakresie nauczania oraz wytycza wynikające z tego prawa i obowiązki dla rodziców, uczniów i szkół. Jest to dokument istniejący od dawna (w dziewięciu językach), lecz mimo tego mało znany rodzicom. Obecnie – na wniosek Dariusza Zawiślaka – został on także przetłumaczony przez nowojorski Wydział Edukacji na język polski.

Zgodnie z “Parents Bill of Rights”, każde dziecko ma zagwarantowane prawo do bezpłatnej nauki w szkołach publicznych bez względu na obywatelstwo czy status imigracyjny zarówno swój, jak i rodziców. Jak czytamy w “Karcie praw rodziców”, okres ten obowiązuje “od wieku przedszkolnego do ukończenia 21. roku życia lub ukończenia szkoły średniej, zależnie od tego, co przypadnie jako pierwsze”.

Kodeks zapewnia również, że żaden uczeń nie może być w szkole dyskryminowany oraz ma prawo do nauki języka angielskiego w sposób dla niego przystępny, włącznie z prawem do tłumacza oraz do tłumaczenia lekcji i zadań domowych na język, który będzie w stanie zrozumieć. Poza tym dzieci uczęszczające do szkoły mają mieć w niej zapewnione bezpieczeństwo oraz swobodę wypowiedzi i poszanowania wyznania, a także zagwarantowane prawo do prywatności.

“Parents Bill of Rights” uprawnia także rodziców do dostępu do informacji o sytuacji w szkole i postępach dziecka w nauce, a także umożliwia ich udział w pracach szkolnych organizacji oraz w jej organach. Gwarantuje również prawo do nauki dzieciom wymagającym specjalnej edukacji. Nowojorski Wydział Edukacji musi zapewnić równe szanse rozwoju wszystkim uczniom.

“Ma obowiązek zagwarantowania, aby dzieci miały dostęp do równych szans edukacyjnych, niezależnie od rzeczywistej czy domniemanej rasy, koloru skóry, religii, wieku, wyznania, pochodzenia etnicznego, pochodzenia narodowego, statusu cudzoziemca, obywatelstwa, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej (płci) i wagi” – czytamy w “Karcie praw rodziców”.

Pełną polską wersję “Parents Bill of Rights” można znaleźć na facebookowym profilu “Kreatywneafterschoolps34” (www.facebook.com/groups/kreatywneafterschoolps34).

Rodzice mogą także poprosić dyrektora szkoły, koordynatora współpracy z rodzicami lub członków PTA (Komitetu Rodzicielskiego) o przekazanie polskiej wersji “Parents Bill of Rights”.

Więcej informacji na ten temat (w języku angielskim) można znaleźć na stronie nowojorskiego Wydziału Edukacji (NYC DOE) pod adresem: www.schools.nyc.gov/school-life/policies-for-all/parents-bill-of-rights.

*******

Spotkanie NYC Community Education Council District 14:
środa, 11 września, godz. 6 wiecz.,
szkoła IS 71, 266 Rutledge Str., Brooklyn, NY 11206

******

Polska wersja “Parents Bill of Rights” jest na profilu facebookowym “Kreatywneafterschoolps34” (www.facebook.com/groups/kreatywneafterschoolps34)