Biskup Artur Miziński: Honorowy Marszałek Parady Pułaskiego

234

Urodził się 13 lutego 1965 r. w Opolu Lubelskim. W październiku 1983 r. rozpoczął naukę w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie. Święcenia diakonatu przyjął w katedrze lubelskiej 31 marca 1988 r. Seminarium i studia teologiczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ukończył w listopadzie 1988 r. z tytułem magistra teologii.

Wydanie specjalne „Nowego Dziennika” na Paradę Pułaskiego 2019 było współfinansowane ze środków Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku.

Święcenia prezbiteratu przyjął 23 marca 1989 r. w katedrze lubelskiej. Po przyjęciu święceń pracował w parafii pw. św. Józefa w Tomaszowie Lubelskim (1989-1991), a następnie w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Lublinie (1991-1992).

W czerwcu 1992 r. został skierowany na studia specjalistyczne z prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Santa Croce w Rzymie, gdzie uzyskał licencjat w zakresie prawa kanonicznego. Na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim obronił pracę doktorską. W latach 1996-1999 odbył studia w Studium Rotalnym przy Trybunale Roty Rzymskiej zakończone zdanym egzaminem i otrzymaniem tytułu adwokata Roty Rzymskiej. W 2012 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego z zakresu prawa kanonicznego na podstawie rozprawy „Status Prawny adwokata w Kościele łacińskim”.

1 października 1999 r. rozpoczął pracę dydaktyczno-naukową na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w Katedrze Kościelnego Prawa Procesowego, najpierw jako asystent, a od 2001 r. jako adiunkt. W latach 2012-2015 był kierownikiem Katedry Kościelnego Prawa Karnego.

Od września 1999 r. pełnił urząd adwokata stałego przy Sądzie Metropolitalnym w Lublinie. Od 1 lutego 2000 r. sprawował urząd wicekanclerza, a od 24 sierpnia 2000 r. do 3 maja 2004 r. urząd kanclerza Kurii Metropolitalnej w Lublinie. W 2000 r. kanonikiem gremialnym Kapituły Archikatedralnej w Lublinie.

W dniu 3 maja 2004 r. został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji lubelskiej. Jest osiemnastym biskupem pomocniczym w historii Kościoła lubelskiego. Jako motto swojej posługi biskupiej wybrał słowa: “Misericordia Tua confisus sum – Zaufałem miłosierdziu Twemu” (Ps 13,6). Święcenia biskupie przyjął w archikatedrze lubelskiej 30 maja 2004 r.

Od 2003 r. jest członkiem Towarzystwa Naukowego KUL. W r. 2005 został przyjęty jako członek zwyczajny do Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, a od 9 grudnia 2008 r. wchodzi w skład Komisji XIV Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie. Od 2012 r. jest w radzie naukowej czasopisma „Kościół i Prawo”.

Pełnił funkcję Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Prawników, był członkiem Rady Prawnej KEP oraz Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP.

W dniu 10 czerwca 2014 r., na 365. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie został wybrany na sekretarza generalnego KEP.
Obecnie pełni następujące funkcje i urzędy Konferencji Episkopatu Polski: sekretarz generalny, członek (z urzędu) Rady Stałej KEP, przewodniczący Kościelnej Komisji Konkordatowej, członek Zespołu Roboczego ds. Nowelizacji Statutu i Regulaminu KEP.