Pomnik Polonii powstanie w Warszawie

343
Projekt pomnika FOTO: FP SEMPER FIDELIS

Dziś poza granicami Polski żyje ponad 20 milionów naszych rodaków. Są to zarówno potomkowie Polaków, którzy opuszczali Polskę z powodów politycznych czy gospodarczych, jak i dzisiejsi emigranci, szukający swoich szans poza granicami naszego kraju. To dla nich wszystkich ma powstać pomnik w Warszawie.

Polscy emigranci budowali i budują swoje życie wrastając w społeczności wielu krajów świata, nie zapominając jednocześnie o swoich korzeniach. W trudnych momentach naszej historii Polonia wywierała ogromny wpływ na losy kraju, aktywnie wspierała nasze dążenia do niepodległości, wspomagała i czynnie uczestniczyła w odbudowie państwa polskiego.
My, Polacy, jesteśmy również dumni z dokonań i osiągnięć Polaków i osób polskiego pochodzenia w ich krajach osiedlenia. Tworzyli tam często wyjątkowe dzieła, zyskując szacunek i uznanie na całym świecie.
Za wierność swojej ojczyźnie – Polsce, za wkład w walkę o naszą niepodległość, za dokonania, które zadziwiały świat, za kultywowanie polskości, za wielki patriotyzm ofiarujemy Polonii w podzięce ten symboliczny dowód uznania – pomnik Polonii.
Będzie to hołd dla wielu pokoleń polskich emigrantów, którzy współtworzyli i współtworzą nasze narodowe dzieje.
Laureatem Międzynarodowego Konkursu Rzeźbiarskiego na Opracowanie Koncepcji Pomnika Polonii w Warszawie został ostrowiecki artysta plastyk Tadeusz Kurek. Jego projekt to monumentalna rzeźba z brązu – o wysokości 350 cm – przedstawiająca postać kobiety, symbolizującej Polonię, trzymająca w lewej dłoni kulę ziemską, u której stóp znajduje się rzeźba orła. Postać kobiety umieszczona jest na cokole o wysokości 200 cm, którego frontowa część obłożona jest czarnym granitem z napisem z mosiądzu „Polonia Semper Fidelis”. Za głównym pomnikiem, na łuku o promieniu 525 cm, rozmieszczone będą na kolumnach z czerwonego piaskowca popiersia w brązie, wyobrażające dziesięciu wybitnych Polaków emigrantów. Całość placu, na którym stanie pomnik, wyłożona będzie kostką granitową w kolorze brązowym.
Koszt pomnika określony został na kwotę ok. 1 200 000 zł (tj. równowartość ok. 270 000 USD lub 307 000 euro).

WPŁATY NA BUDOWĘ POMNIKA POLONII
Osoby fizyczne i prawne przekazujące kwotę minimum 200 zł (lub równowartość w obcej walucie) otrzymują:
– certyfikaty dobroczynności, a ich nazwiska (nazwa instytucji) będą ogłaszane w publikacjach Komitetu Budowy Pomnika Polonii.

Osoby fizyczne przekazujące kwotę minimum 5000 zł (lub równowartość w obcej walucie) otrzymują:
– certyfikaty dobroczynności, a ich nazwiska znajdą się na tablicy fundatorów umieszczonej na pomniku oraz otrzymają Krzyż Honorowy „Polonia Semper Fidelis” jako współfundatorzy pomnika.

Osoby prawne (instytucje, związki, stowarzyszenia itp.) przekazujące kwotę minimum 10 000 zł (lub równowartość w obcej walucie) otrzymują:
– certyfikaty dobroczynności, a ich nazwy będą wymienione na tablicy fundatorów umieszczonej na pomniku oraz imienną statuetkę „Polonia” lub Krzyż Honorowy „Polonia Semper Fidelis” jako współfundator pomnika.

Inne osoby, które w znaczący sposób przyczynią się do rozpropagowania idei budowy pomnika Polonii (np. przedstawiciele Komitetu za granicą, redakcji środków masowego przekazu itp.) mogą być uhonorowane jedną z wyżej wymienionych nagród.

Wpłaty na fundusz budowy pomnika:
Wpłaty z Polski
Bank Pekao SA nr konta: 04 1240 1037 1111 0010 8585 8575 z dopiskiem „Pomnik Polonii”

Wpłaty z zagranicy
Bank Pekao SA – BIC: PKOP PL PW nr konta: 04 1240 1037 1111 0010 8585 8575 z dopiskiem „Pomnik Polonii”.

Po dokonaniu wpłaty w celu otrzymania certyfikatu prosimy o przesłanie swojego adresu pocztowego do Fundacji:
FUNDACJA POLONIA SEMPER FIDELIS
KOMITET BUDOWY POMNIKA POLONII
ul. Złotych Piasków 1 m 14
02-759 Warszawa

lub na adres poczty elektronicznej
[email protected]

Telefon kontaktowy w celu uzyskania szczegółowych informacji:
22-25-84-809 lub 698-406-335
www.fundacja-psf.com

KOMITET HONOROWY BUDOWY POMNIKA POLONII
Z inicjatywą budowy pomnika wystąpili w 2018 roku członkowie Fundacji Polonia Semper Fidelis. Wkrótce powołano komitet, którego koordynatorem został prof. Zbigniew Judycki. Ideę pomnika wspiera kilkanaście instytucji w Polsce i za granicą, jak fundacje (np. Fundacja Humanum Est – Pruszków), stowarzyszenia (np. Stowarzyszenie Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie – Paryż) czy muzea (np.Muzeum Niepodległości – Warszawa). W skład komitetu honorowego budowy pomnika wchodzi około 40 osób z Polski i z całego świata. Są wśród nich między innymi: prof. dr hab. Maria Filina – prezes Związku Kulturalno-Oświatowego Polaków w Gruzji, gen. dyw. nawig. inż. Zbigniew Galec – Fundacja Polonia Semper Fidelis, JE Zenon kardynał Grocholewski – b. prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej (Watykan), prof. dr hab. Maria Kalczyńska – Politechnika Opolska, Frank Spula – prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej i Związku Narodowego Polskiego, Beata Tyszkiewicz – aktorka, prezes Wspólnoty „Zdążyć z Pomocą”, Regina Wasiak-Taylor – prezes Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie (Londyn).
Patronat medialny nad budową pomnika sprawują redakcje periodyków z Australii („Bumerang Polski”), Austrii (miesięcznik „Jupiter”), Holandii (kwartalnik „Scena Polska”), Warszawy (kwartalnik „Niepodległość i Pamięć”), a także z USA – Radio „Na góralską nutę” oraz redakcja tygodnika „Nowy Dziennik”.