Rozpoczęło działalność Polskie Stowarzyszenie Młodzieży

439
Jakub Staniewski (stoi) – prezes oraz pomysłodawca i założyciel Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży, obok niego (siedzą): Olivia Żebrowska – podsekretarz, i Bartek Szymański – zastępca prezesa ds. administracyjnych - ZDJĘCIA: FILIP CHEĆKO

Na spotkaniu w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku w piątek, 21 czerwca, zapoczątkowało oficjalnie działalność Polskie Stowarzyszenie Młodzieży.

Pomysłodawcą i organizatorem spotkania była młodzież polonijna, działająca w strukturach Stowarzyszenia. Miało ono charakter roboczy, a jego celem było nawiązanie współpracy z organizacjami polonijnymi w sferze podejmowania działań społecznych promujących młodzież polonijną. W gronie zaproszonych gości obecni byli m.in.: Kamil Henne – zastępca konsula generalnego RP w Nowym Jorku, Darek Barcikowski – Wielki Marszałek Parady Pułaskiego 2019, a zarazem konsul honorowy RP w Connecticut, ks. biskup Witold Mroziewski, dr Dorota Andraka – prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce, Maria Paździor-Marchwiński – prezes terenowa CPSD na New Jersey i Pensylwanię, oraz Monika Adamski – redaktor naczelna Radia Rampa. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele polskiego klubu studenckiego na Columbia University.

Po wspólnej modlitwie, którą poprowadził bp Mroziewski, i przemówieniu konsula ogłoszono skład zarządu Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży: Jakub Staniewski – prezes, Bartek Szymański – zastępca prezesa ds. administracyjnych, Helena Źródłowska – zastępca prezesa ds. społecznych, Olivia Żebrowska – podsekretarz, Natalia Karwowska – kierownik ds. organizacyjnych, Filip Chećko – kierownik ds. mediów i promocji, Veronica Tęcza – kierownik ds. finansów, oraz David Piskadło – kierownik ds. badań i rozwoju.

W gronie zaproszonych gości obecni byli m.in.: ks. biskup Witold Mroziewski oraz Kamil Henne – zastępca konsula generalnego RP w Nowym Jorku

Podczas spotkania omówiono metody aktywizacji młodzieży polonijnej w Stanach Zjednoczonych oraz możliwości współpracy w tym zakresie pomiędzy organizacjami polonijnymi. Wspólnie nakreślono kierunek działania Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży. Wszyscy byli zgodni, że młodzież polonijna powinna być ponad wszelkimi politycznymi podziałami i powinna kontynuować swoją pracę z determinacją.

Przedstawiciele organizacji polonijnych zadeklarowali wspieranie Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży zarówno w wymiarze finansowym, jak i reklamowym.

Na zakończenie Jakub Staniewski – prezes oraz pomysłodawca i założyciel Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży – złożył podziękowania konsulowi generalnemu, na ręce konsula Kamila Hennego, oraz pracownikom polskiego konsulatu za pomoc w zorganizowaniu spotkania. Podkreślił, że organizacja jest otwarta na wszelkie rady, uwagi i działania, które mogą pomóc w realizowaniu jej zamierzeń.

Podczas spotkania omówiono m.in. metody aktywizacji młodzieży polonijnej w Stanach Zjednoczonych

Polskie Stowarzyszenie Młodzieży powstało jako odpowiedź na potrzebę utworzenia organizacji jednoczącej młodzież polonijną z całego świata. Zajmuje się wspieraniem młodzieży w realizowaniu ich inicjatyw, współpracą z organizacjami polonijnymi w celu identyfikowania nowych możliwości rozwijania swoich talentów, pozyskiwaniem informacji dotyczących stypendiów oraz wsparcia finansowego w zakresie opłacania studiów lub innych przedsięwzięć, oraz wspieraniem młodzieży w angażowaniu się w działalność związaną z Polską i polskością.