Studencki jubileusz

0
6

W jubileuszowych obchodach uczestniczyli oprócz obecnych członków organizacji – osoby, które na różnych etapach przyczyniły się do jej rozkwitu, poświęcając swój czas, zapał i energię. Wśród nich byli Katarzyna i Artur Kowalscy (prezes OSP w latach 1993-2001) – jedni z najstarszych członków organizacji a jednocześnie jedno z małżeństw, które poznało się w OSP. Państwo Kowalscy przypomnieli historię organizacji oraz na ręce konsul generalnej Ewy Junczyk-Ziomeckiej złożyli podziękowanie dla konsulatu za lata współpracy – dzięki gościnności konsulatu OSP zorganizowało wiele wydarzeń, w tym służące młodzieży polskiej i polonijnej doroczne Studia4U.

“Rozkręcaliśmy organizację w czasach, które trudno sobie wyobrazić dzisiejszym studentom: nie tylko bez Facebooka, ale też bez internetu, poczty elektronicznej i komórek. Ważniejszy od tych trudności okazał się etos organizacji, oparty na idei pomocy innym i odtworzenia życia studenckiego, jakie pamiętaliśmy z Polski” – powiedziała Katarzyna Kowalska.

W uroczystościach wzięły udział też m.in. Katarzyna Darowska i Agata Szawkało (Węgrzyn) prezeski organizacji w latach 2007-2008 i 2005-2007, jak również obecny prezes – Mariusz Knap; prof. Dariusz Czarkowski, szef komisji stypendialnej OSP; Mateusz Domogała – biznesmen oraz mówca motywacyjny, który przez lata aktywnie udzielał się z OSP; Janusz Zastocki z organizacji Polonia Technica; oraz przedstawiciele Polonii na Long Island, Centrali Polskich Szkół Dokształcających, PIASA, a także Instytutu Piłsudskiego.

“OSP to nie tylko długie przyjaźnie między studentami. OSP łączy też organizacje – powiedziała Katarzyna Lesko, przypominając współpracę stowarzyszenia studentów z Central European Business Association oraz Polonią Techniką.

Nie zabrakło również Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, która wspiera finansowo inicjatywy OSP. Wśród przedstawicieli tej instytucji w jubileuszu uczestniczyli m.in. prezes Oskar Mielczarek oraz jeden z członków rady dyrektorów Janusz Sporek. Obaj zachęcali studentów i młodych absolwentów do ubiegania się o pracę w P-SFUK. “Młodzi ludzie są potrzebni” – powiedział Sporek zachęcając też studentów do ubiegania się o stanowiska w polonijnych organizacjach.

Jubileusz był okazją do uhonorowania zasłużonych członków. OSP wyróżniło 10 osób mianując ich Honorowymi Człokami Organizacji, 10 osób otrzymało listy gratulacyjne od Konsula Generalnego RP, a cztery Nagrodę Prezydenta Stanów Zjednoczonych za pracę społeczną (President’s Voluteer Service Award). Wśród uhonorowanych osób znaleźli się m.in. prof. Dariusz Czarkowski, Paweł Janczykowski, Artur Kowalski, Joanna Komar Katarzyna Lesko, Magdalena Pietrzak, Wojciech Orzechowski, oraz Agata Szawkało, której też złożono podziękowania za przygotowanie uroczystości jubileuszowych.

Na liście osób i instytucji, którym podziękowano za długoletnią współpracę obok konsulatu, P-SFUK, Kuriera Plus, Bazarynki, Fundacji Kościuszkowskiej i Adamby, był też “Nowy Dziennik”. W naszej redakcji w latach 1997-2004 działacze OSP prowadzili regularne, cotygodniowe dyżury telefoniczne, odpowiadając rocznie na setki zapytań o możliwości podjęcia czy kontynuacji studiów w USA. Od lat też współpraca między naszą gazetą a OSP widoczna jest, m.in. na łamach działu Edukacja, który wcześniej prowadziła Anna Carewicz-Rudzińska.

Krótko o historii OSP*
Początki Organizacji Studentów Polskich w Nowym Jorku sięgają końca lat 80-tych ubiegłego wieku. Wtedy, po przełomie politycznym w Polsce wzrosło zainteresowanie wyjazdami zagranicznymi m.in. do USA. Dużą część emigrujących do Stanów stanowiła młodzież licealna i studencka, której zależało na zdobyciu edukacji w USA.

Trudności w zdobyciu informacji o tym, jak rozpocząć studia w Ameryce, a także odmienność językowa i kulturowa motywowały do samoorganizowania się tego środowiska. Na uczelniach amerykańskich zaczęły się pojawiać polonijne kluby studenckie.

W 1991 r. w Nowym Jorku niewielka grupa studentów i absolwentów polskich uczelni pod przewodnictwem Mariusza Stachnika postanowiła założyć organizację skupiającą środowisko studenckie w metropolii nowojorskiej. Dzięki przychylności Konsula Generalnego RP, Jerzego Surdykowskiego, 4 listopada 1991 r. w Konsulacie RP w Nowym Jorku odbyło się spotkanie założycielskie Organizacji Studentów Polskich, na które przybyło ponad 400 osób.

Organizacja postawiła przed sobą dwa główne cele: integrację polskiego środowiska akademickiego w Nowym Jorku i okolicach oraz upowszechnianie informacji na temat studiów w USA.

Początki były trudne. Przeszkodami w rozwoju działalności organizacji były brak własnego lokalu i środków finansowych, jak również problemy komunikacyjne – zwoływanie zebrań było utrudnione w sytuacji, gdy część działaczy nie posiadała nawet własnego numeru telefonu.

Mimo to, zdeterminowana grupa kilkunastu członków zdobyła pierwsze poważniejsze fundusze z balu karnawałowego w Konsulacie (1993 r.) i przeznaczyła je następnie na pokrycie kosztów prawnych zarejestrowania OSP jako organizacji użyteczności publicznej (not-for-profit). Z tych pieniędzy sfinansowano również wydanie mini-informatora o studiowaniu w USA (1994 r.).

Odbyły się też pierwsze spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych studiami w USA (1994-1995r.). Natomiast działania integracyjne zaczęły przynosić efekty w postaci rosnącej popularności inicjatyw takich jak rajdy studenckie, doroczne pikniki czy wspólne uczestnictwo w Paradzie Pułaskiego oraz ciągle poszerzającej się listy kontaktów ze studentami i polskimi klubami na uczelniach w Nowym Jorku i New Jersey.

Późniejszy szybki rozwój Organizacji w dużej mierze związany był z postępem telekomunikacyjnym. Upowszechnienie poczty elektronicznej usprawniło komunikację pomiędzy członkami oraz ułatwiło zwoływanie spotkań i ogłaszanie ciekawych inicjatyw i imprez. Założenie strony internetowej (a później konta na portalach społecznościowych, takich jak Facebook) przyciągnęło do PSO nowych członków i udostępniło podstawowe informacje o studiach w USA szerszemu gronu zainteresowanych.

Pojawienie się w Organizacji nowego pokolenia wolontariuszy zaowocowało nowymi inicjatywami. W kalendarzu Organizacji pojawił się doroczny Bal Studenta (od 1997 r.), z którego dochód przeznaczony został na program stypendialny OSP.

W rozszerzeniu działalności informacyjnej OSP pomogło nawiązanie bliższych kontaktów z innymi organizacjami i mediami polonijnymi. Efektem współpracy ze stowarzyszeniem Polonia Technica była pierwsza całodniowa sesja informacyjna o edukacji w USA, “Studia4U” (1997 r.), kontynuowana przez kolejne 15 lat. Z kolei “Nowy Dziennik” udostępnił organizacji swoją siedzibę i pomógł też OSP spopularyzować stronę internetową organizacji oraz adres e-mailowej “gorącej linii edukacyjnej”, której ochotnicy pocztą elektroniczną odpowiadali na liczne zapytania osób zainteresowanych studiami.

Pierwsza dekada XXI w. przyniosła pełny rozkwit Organizacji. Kolejne zarządy wprowadzały w życie nowe inicjatywy, przyciągając wolontariuszy i sympatyków. Obok nowych działań integracyjnych takich jak turniej siatkówki PSO Open, wypady na łyżwy w Parku Centralnym, letnie spływy kajakowe czy Wieczorki Studenckie, pojawiły się też próby nadania bardziej stabilnych ram współpracy między polskimi środowiskami studenckimi na różnych uczelniach, przede wszystkim w postaci organizowanej przez OSP dorocznej międzyuczelnianej konferencji klubów polskich.

Z kolei działalność informacyjną OSP poszerzyła o serię wykładów dla rodziców, “miniStudia4U”, organizowanych przy współpracy z polskimi szkołami dokształcającymi.

Po wydanym w 1997 r. w broszurowej postaci “Informatorze o studiach w USA”, w 2005 r. przyszła kolej na książkowy przewodnik “Studia w USA, czyli jak zostać studentem amerykańskiej uczelni.” Dalsza współpraca z “Nowym Dziennikiem” zaowocowała publikacją wielu artykułów na temat studiów w USA; dzięki kontaktom z Radiem Pomona, a następnie Radiem Rytm, OSP i porady edukacyjne trafiły też w eter.

Zmieniające się potrzeby młodych ludzi skupionych wokół OSP odnalazły odzwierciedlenie w nowych działaniach Organizacji. W latach 90-tych najbardziej istotna była integracja rozproszonych środowisk studenckich i dzielenie się wiedzą o studiach w USA. W następnym dziesięcioleciu OSP poszerzyła zakres działań na pomoc studentom pochodzenia polskiego w kierowaniu karierą po skończeniu studiów.

Przy współpracy z CEBA (Central European Business Association, organizacja młodych profesjonalistów), OSP rozszerzyło zakres tematyczny “Studiów4U” o wykłady na temat studiów i późniejszej kariery w wybranych dziedzinach. Kilkakrotnie obie organizacje oferowały również zainteresowanym “Warsztaty Kariery”, poświęcone poradom na temat pisania resume, poszukiwania pracy, zdobywania licencji zawodowych itp.

Na stronie internetowej Organizacji obok działu “Studia w USA” pojawił się nowy, “Praca w USA”. Lista e-mailowa OSP stała się medium przekazywania informacji o stażach dla studentów. Z kolei spotkania “PSO Connect” były okazją do poznawania ciekawych ludzi, którzy osiągnęli już coś w swoich karierach zawodowych i byli skłonni podzielić się wiedzą i doświadczeniem ze studentami.

Dzięki swojej aktywnej działalności OSP stało się cenionym partnerem innych organizacji polonijnych. Do tradycji przeszedł międzyorganizacyjny opłatek w Konsulacie, organizowany co roku przez OSP i inne organizacje polonijne. Wyrazem uznania dla działalności Organizacji jest też wsparcie sponsorów. Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa od 2002r. udziela pomocy finansowej przy organizacji sesji informacyjnych “Studia4U” i “miniStudia4U”, oraz międzyuczelniane konferencje klubów polskich. Również książka “Studia w USA” została wydana dzięki grantowi P-SFUK. Citibank Handlowy z kolei hojnie wsparł program stypendialny organizacji, oferowany od 1998 r. (patrz ramka “Stypendia”).

*Źródło: Organizacja Studentów Polskich

Autor: OPR. AS