Jak chronić się przed zarzutami ubezpieczyciela

79
Car insurance policy concepts word cloud illustration. Word collage concept.

Tym razem wyjaśniamy, jak poszkodowani pracownicy mogą chronić się przed zarzutami oszustwa stawianymi przez ubezpieczyciela podczas badań lekarskich przez lekarza ubezpieczeniowego.

Jedną z taktyk stosowanych przez wszystkich ubezpieczycieli podczas rozstrzygania roszczeń przed Nowojorską Komisją ds. Wynagrodzeń Pracowniczych – NY Workers’ Compensation Board – jest preparowanie niespójnych raportów medycznych, składanych przez ich własnych konsultantów medycznych w odniesieniu do wcześniejszych lub późniejszych wypadków, którym uległ poszkodowany.

Ubezpieczyciel wykorzysta te niespójności, aby wesprzeć zarzut oszustwa wobec poszkodowanego pracownika. Na przykład, jeśli ubezpieczyciel jest świadomy, że poszkodowany pracownik doznał wcześniej obrażeń części ciała, które zdiagnozował jego lekarz, a raport lekarza ubezpieczeniowego stwierdzi, że pracownik nie informował o żadnych wcześniejszych obrażeniach tej części ciała, ubezpieczyciel zgłosi oszustwo i stwierdzi, że wszystkie wcześniejsze i przyszłe świadczenia z roszczenia świadczeń pracowniczych powinny zostać utracone z powodu „fałszywego zeznania” pracownika.

Zarzuty te często prowadzą do procesu przed sędzią prawa administracyjnego. Ważne jest, aby każdy poszkodowany pracownik zatrudnił adwokata, który pomoże zapobiec tym fałszywym zarzutom ze strony ubezpieczycieli.

Jeśli zarzut oszustwa jest wniesiony przez ubezpieczyciela przeciwko poszkodowanemu pracownikowi na mocy nowojorskiego prawa wynagrodzeń pracowniczych (NY Workers’ Compensation Law), Komisja ds. Świadczeń Pracowniczych (Workers’ Compensation Board) dokona oceny wszystkich dowodów w celu ustalenia, czy poszkodowany pracownik umyślnie złożył fałszywe oświadczenie lekarzowi ubezpieczyciela, dokonał mylnej interpretacji lub pominięcia w odniesieniu do wcześniejszych lub późniejszych obrażeń. Jeżeli Komisja uzna, że występujący z roszczeniem celowo zeznawał nieprawdę w celu uzyskania dodatkowego odszkodowania, Komisja może nakazać utratę przeszłych i /lub przyszłych świadczeń z tytułu roszczenia.

Często źródłem zarzutu oszustwa przez ubezpieczyciela są odpowiedzi, jakie roszczący sobie prawo udzieli na pytania znajdujące się w kwestionariuszu pisemnym, który to kwestionariusz poszkodowany pracownik otrzymuje podczas badania u lekarza ubezpieczeniowego. Wielu poszkodowanych pracowników źle rozumie lub nieprawidłowo wypełnia kwestionariusze pisemne dostarczone im przez konsultantów medycznych ubezpieczyciela.

Większość – jeśli nie wszyscy – lekarzy firm ubezpieczeniowych zażąda, aby poszkodowany pracownik wypełnił pisemny kwestionariusz w momencie badania. Kwestionariusz zazwyczaj będzie zawierał pytania dotyczące historii leczenia, objawów i fizycznych możliwości. Kwestionariusz również zazwyczaj pyta, czy poszkodowany pracownik ulegał poprzednim lub kolejnym wypadkom. Pytania w tych kwestionariuszach są często sformułowane w mylący i niejasny sposób.

Wielu poszkodowanych wnioskodawców nie wie, że wypełnianie kwestionariusza pisemnego dostarczanego im przez lekarzy ubezpieczeniowych nie jest prawnie wymagane; muszą oni natomiast zawsze odpowiedzieć na wszystkie pytania słowne podczas badania. Niestety, wielu okaleczonych pracowników wypełnia te pisemne kwestionariusze na własną szkodę. Wypełnienie kwestionariusza lekarza ubezpieczyciela zapewnia niewiele lub jest zupełnie bez korzyści dla poszkodowanego pracownika, a jedynie pozwala ubezpieczycielowi skorzystać z mylących i źle sformułowanych pytań lekarzy jako podstawy do wniesienia zarzutu oszustwa. Firmy ubezpieczeniowe wiedzą, że wielu pokrzywdzonych pracowników niezamierzenie nie zgłosi wcześniejszych lub kolejnych obrażeń na podstawie treści pytań kwestionariusza lub zapomni podać szczegóły wcześniejszego lub późniejszego wypadku.

Zarzuty oszustwa są również częstą taktyką stosowaną przez ubezpieczycieli podczas negocjacji ugodowych w celu obniżenia wartości roszczenia z Workers’ Compensation. Wielu poszkodowanych pracowników, szczególnie ci, którzy wykonują pracę o charakterze fizycznym, taką, która sprzyja obrażeniom, będzie zmagać się, aby przypomnieć sobie każdą okazję, kiedy doznali obrażenia danej części ciała w ich życiu. Niestety, Workers’ Compensation Board rutynowo poświęca niewiele uwagi co do takich okoliczności i wykryje oszustwo wobec wnioskodawcy w oparciu o to, co jest w rzeczywistości niezamierzonym błędem lub pominięciem w kwestionariuszu pisemnym lekarza ubezpieczeniowego.

Sytuacja ta podkreśla znaczenie poszkodowanego pracownika w uzyskaniu porady prawnej w procesie dochodzenia roszczeń. Ta kancelaria jest w pełni zaznajomiona z powszechnymi taktykami stosowanymi przez firmy ubezpieczeniowe w celu zmniejszenia wartości roszczeń, włącznie z ich pragnieniem do produkcji oszustw lub co najmniej próby preparowania oszustwa, jako strategii ugodowej. W obliczu takich zarzutów walczymy energicznie o naszych klientów przed Workers’ Compensation Board i mamy wprowadzone w życie procedury w celu ograniczania możliwości ubezpieczyciela, aby dowolnie stawiał zarzuty oszustwa przeciwko naszym klientom.