Jak najdłużej utrzymać na najwyższym poziomie świadczenia z tytułu ubezpieczenia pracowniczego po przebytej operacji?

140

Zdarza się, że poważnie poszkodowanym pracownikom zaleca się operację. Podjęcie decyzji o poddaniu się operacji wymaga dokonania dosyć trudnego wyboru: czy leży w ich najlepszym interesie poddanie się operacji, która poprawi ich stan zdrowia, ale spowoduje wydłużenie okresu niezdolności do pracy?

Chcąc odpowiedzieć na to pytanie, należy wziąć pod rozwagę koszty utrzymania, włączając w to współmałżonka i dzieci. Poszkodowany powinien również rozważyć możliwość pozyskania dodatkowych przychodów, uzupełniających płatności ubezpieczyciela za utracone zarobki, takich jak świadczenia inwalidzkie od Social Security (Social Security Disabilty) lub inne świadczenia inwalidzko-rentowe. Mimo że zasadność poddania się operacji jest kwestią natury medycznej i najlepiej przedyskutować ją z lekarzem, osoba poszkodowana powinna zawsze skontaktować się z prawnikiem w celu omówienia skutków prawnych planowanej operacji.

Jeżeli poszkodowany pracownik, w wyniku odniesionych obrażeń stanowiących podstawę roszczenia, zdecyduje się na operację, musi ona zostać zatwierdzona przez ubezpieczyciela. Wiele z operacji wymaga pisemnego zezwolenia, choć niektóre są zatwierdzane automatycznie, jeżeli poszkodowany spełnia kryteria medyczne. W przypadku uzyskania zezwolenia ubezpieczyciel jest zobowiązany do pokrycia kosztów operacji, leczenia pooperacyjnego oraz do rekompensaty utraty zarobków spowodowanej operacją.

Gdy przeprowadzenie zatwierdzonej operacji skutkuje utratą czasu zatrudnienia, poszkodowany powinien otrzymać maksymalną stawkę rekompensaty wyliczoną na podstawie średniej stawki tygodniowego wynagrodzenia w ciągu roku przed wypadkiem. Przyjmuje się, że od momentu operacji do czasu wystawienia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego rzecz przeciwną, pracownik pozostaje osobą tymczasowo i całkowicie niezdolną do pracy.

Zdarza się często, że jeszcze przed operacją poszkodowany pracownik jest na zwolnieniu lekarskim i otrzymuje świadczenia. W tej sytuacji ubezpieczyciel jest zobowiązany do zwiększenia kwoty cotygodniowego świadczenia do maksymalnej sumy należnej poszkodowanemu na podstawie roszczenia. Po zawiadomieniu o operacji ubezpieczyciel zazwyczaj kieruje poszkodowanego kilka tygodni po operacji na badanie do swojego konsultanta medycznego.

Jego celem jest ocena zakresu niezbędnego leczenia oraz zdolności poszkodowanego do pracy. Jeżeli lekarz uzna, że poszkodowany jest zdolny do pracy w jakimkolwiek zakresie, ubezpieczyciel będzie wnioskować o redukcję tymczasowego, maksymalnego świadczenia należnego po operacji.
Poszkodowany może podjąć kroki, aby zapewnić sobie otrzymywanie maksymalnej stawki rekompensaty przez maksymalnie długi okres. Po pierwsze, poszkodowany powinien zawiadomić ubezpieczyciela o dacie operacji i przekazać raport pooperacyjny natychmiast po jego sporządzeniu przez lekarza, co spowoduje, że stawka zostanie podniesiona do maksymalnego poziomu tak szybko, jak jest to możliwe.

Jest rzeczą jeszcze ważniejszą , aby złożyć wniosek do Rady Ubezpieczeń Pracowniczych (Workes Compensation Board) o przesłuchanie w sprawie pooperacyjnej stawki wypłacanego świadczenia. Przesłuchanie takie jest bardzo istotne dla ochrony poszkodowanego pracownika przed dalszymi redukcjami kwoty świadczenia.

Na takim przesłuchaniu tak dalece jak zostaną przedstawione dowody całkowitej tymczasowej niezdolności do pracy po operacji oraz że niezdolność ta związana jest z obrażeniami stanowiącymi podstawę roszczenia, sędzia pracowniczego prawa ubezpieczeniowego nakaże ubezpieczycielowi kontynuowanie wypłat świadczenia na ich maksymalnym poziomie. Taki nakaz sędziego chroni interesy poszkodowanego w bardzo istotny sposób, gdyż w późniejszym czasie ubezpieczyciel nie może obniżyć stawki świadczenia bez ponownej decyzji sędziego zezwalającej na jej redukcję.

Tak więc jeżeli miesiąc po operacji poszkodowany zostanie zbadany przez lekarza ubezpieczyciela i stwierdzi on, że pracownik może powrócić do pracy, ubezpieczyciel musi złożyć do sądu wniosek, zanim zredukuje stawkę wypłacanego świadczenia. Jeżeli przesłuchanie nie miałoby miejsca, ubezpieczyciel może obniżyć stawkę natychmiast po otrzymaniu opinii lekarskiej. Tak więc przesłuchanie to chroni poszkodowanego przed przyszłymi obniżkami świadczenia bez pełnego i bezstronnego przesłuchania przed sędzią w sprawie stawki świadczenia i stanu niezdolności do pracy.

Jeśli Państwo sami stali się ofiarą wypadku lub znają kogoś, kto potrzebuje pomocy prawnej po wypadku, to zapraszamy do bezpłatnej konsultacji pod numerem telefonu 212-514-5100, e-mailowo pod adresem/[email protected], lub w czasie osobistego spotkania w naszej kancelarii na dolnym Manhattanie. Możecie Państwo również zadać nam pytania bezpośrednio na stronie internetowej (www.plattalaw.com) używając e-maila lub czatu, który jest dostępny dla Państwa 24 godziny na dobę. Zawsze udzielimy Państwu bezpłatnej porady w każdej sprawie, w której będziemy mogli Państwa reprezentować.
SŁAWOMIR W. PLATTA, Esq.
The Platta Law Firm, PLLC