Jak starać się o podwójną emeryturę

145

Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Polską a USA, umożliwiająca opłacanie składek tylko w jednym państwie i sumowanie okresów składek, weszła w życie 1 marca 2009 roku.
Ciągle jednak nie znamy szczegółowych przepisów wykonawczych tego porozumienia. Wygląda na to, że strona polska dużo sumienniej podeszła do realizacji porozumienia od Amerykanów.

Ilustracja: TD

Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Polską a USA, umożliwiająca opłacanie składek tylko w jednym państwie i sumowanie okresów składek, weszła w życie 1 marca 2009 roku.
Ciągle jednak nie znamy szczegółowych przepisów wykonawczych tego porozumienia. Wygląda na to, że strona polska dużo sumienniej podeszła do realizacji porozumienia od Amerykanów.
Na razie niewiele wiadomo na temat procedury ubiegania się o łączone świadczenia po stronie amerykańskiej. Wielu Czytelników, którzy kontaktowali się z Social Security Administration, skarży się, że amerykański urząd nie jest w stanie podać żadnych szczegółów dotyczących realizacji umowy. "Nowy Dziennik", który kontaktował się z centralą SSA, został odesłany na… stronę internetową z tekstem międzynarodowego traktatu. Także materiały informacyjne w języku polskim opracowane przez instytucję amerykańską Social Security Administration nie obejmują jeszcze umowy emerytalnej. Urzędnicy obiecali jednak odpowiedzieć na przesłane przez "Nowy Dziennik" pytania.
6 marca biuro prasowe Social Security Administration opublikowało komunikat informujący o wejściu w życie umowy i jej podstawowych postanowieniach. Przypomina się w nim także, że podobne umowy obowiązują między USA a 23 innymi krajami, w tym z Australią, Kanadą, Chile, Czechami, Japonią, Koreą Południową i większością państw Europy Zachodniej.
Poniżej przytaczamy treść oficjalnego komunikatu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przesłanego do redakcji "Nowego Dziennika".

Komunikat ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna realizację polsko-amerykańskiej Umowy o zabezpieczeniu społecznym

Z dniem 1 marca 2009 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna realizację Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanej 2 kwietnia 2008 r. w Warszawie.

Umowa ma zastosowanie przy ustalaniu świadczeń emerytalno-rentowych zarówno w Polsce, jak i w USA.

Dzięki nowej umowie możliwość uzyskania emerytur i rent będą miały osoby, które w Polsce lub USA nie posiadają okresu ubezpieczenia wystarczającego do nabycia prawa do świadczenia, a warunki stażowe wymagane do nabycia tego prawa spełniają po uwzględnieniu zagranicznych okresów ubezpieczenia przebytych w drugim państwie – Stronie umowy. W takich przypadkach dla celów przyznania emerytury lub renty czy to w Polsce, czy też w USA, zsumowane zostaną okresy ubezpieczenia w obu państwach.

O świadczenia emerytalno-rentowe można ubiegać się w każdym z państw, w którym było się ubezpieczonym. Osoba zainteresowana, która przebyła okresy ubezpieczenia w Polsce i w USA, a która dzięki Umowie spełniła warunki do świadczeń w obu państwach, uzyska odrębne świadczenia z obu państw w wysokości odpowiadającej stosunkowi długości przebytych okresów ubezpieczenia w danym państwie do łącznej długości okresów ubezpieczenia w obu państwach.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił na swojej stronie internetowej serwis informacyjny dla osób zainteresowanych uzyskaniem świadczeń emerytalno-rentowych na podstawie Umowy. W serwisie wskazano, w jaki sposób można ubiegać się o emeryturę lub rentę z Polski i z USA. Wyjaśnione zostały także kwestie dotyczące zastosowania odpowiednich formularzy przy ubieganiu się o świadczenia na podstawie Umowy.

W jednostkach terenowych ZUS udostępnione zostaną ulotki informacyjne dla osób zainteresowanych uzyskaniem emerytury lub renty z zastosowaniem Umowy.

Ze strony ZUS wszelkich informacji oraz bezpośredniej pomocy osobom zainteresowanym uzyskaniem polskiej emerytury lub renty z tytułu okresów ubezpieczenia przebytych w Polsce w systemie powszechnym ("pracowniczym") i okresów ubezpieczenia przebytych w USA udzielić może jednostka wyznaczona do realizacji Umowy polsko-amerykańskiej w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

I Oddział w Warszawie

Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych

ul. Kasprowicza 151

01-949 Warszawa

tel.: + 48 (22) 569-36-74, + 48 (22) 569-36-04

Informacje na temat zastosowania Umowy do świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS można uzyskać także w Departamencie Rent Zagranicznych w Centrali ZUS, wykonującym w ramach Zakładu funkcję instytucji łącznikowej przy realizacji umowy polsko-amerykańskiej:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Departament Rent Zagranicznych

ul. Senatorska 10

00-082 Warszawa

tel.: + 48 (22) 826-05-53 e-mail: [email protected]

Odpowiednio, informacje oraz bezpośrednią pomoc osobom zainteresowanym uzyskaniem amerykańskich świadczeń emerytalno-rentowych z tytułu okresów ubezpieczenia przebytych w Polsce i w USA udzielą placówki Social Security Administration, w tym również placówka umiejscowiona przy Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie:

Federal Benefits Unit

Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki

ul. Piękna 12

00-539 Warszawa

tel.: + 48 (22) 504-2159, +48 (22) 504-2112

fax.: +48 (22) 504 2122

email: [email protected]

Osoby zainteresowane uzyskaniem amerykańskich świadczeń emerytalno-rentowych zamieszkałe w województwie dolnośląskim, małopolskim, opolskim, podkarpackim lub śląskim, mogą zwracać się również do Konsulatu USA w Krakowie:

Dział Świadczeń Federalnych

Konsulat Generalny USA

ul. Stolarska 9

31-043 Kraków, Polska

tel.: +48 (12) 424 5182

fax.: +48 (12) 424 5120

email: [email protected]

W internecie

Informacje dotyczące możliwości uzyskania świadczeń amerykańskich z Social Security z zastosowaniem nowej Umowy można także znaleźć na stronie internetowej Social Security Administration pod adresem www.ssa.gov.
Materiały informacyjne w języku polskim opracowane przez instytucję amerykańską Social Security Administration, dotyczące warunków nabywania świadczeń amerykańskich, dostępne są na stronie internetowej tej instytucji:
http://www.ssa.gov/multilanguage/Polish/polish.htm.

OPRACOWAŁ TD

Kogo obejmuje umowa

Umowa dotyczy uprawnień osób, które podlegają lub podlegały ubezpieczeniom społecznym w jednym lub obu państwach (Polsce i USA), jak również osób wywodzących od nich swoje prawa, np. członków rodziny.
W zakresie dotyczącym świadczeń emerytalno-rentowych Umowa obejmuje swymi postanowieniami:

  • osoby, które są lub były ubezpieczone z tytułu zatrudnienia lub pracy na własny rachunek w obu państwach (Polsce i USA), bez względu na miejsce zamieszkania takich osób (osoby zamieszkałe w Polsce, w USA albo poza terytorium tych państw, np. w Meksyku)
  •  osoby, które są lub były ubezpieczone (pracowały) w jednym z tych państw, a zamieszkują w drugim (np. osoba, która pracowała w Polsce, a obecnie mieszka w USA)
  • osoby wywodzące swoje prawa pochodne od ww. ubezpieczonych (m.in. członkowie rodziny ubiegający się o rentę rodzinną po osobie, która pracowała i podlegała ubezpieczeniom społecznym w Polsce i w USA).

Umowa ma zastosowanie do powyższych osób bez względu na ich obywatelstwo. Stosuje się ją zatem zarówno do obywateli polskich, obywateli amerykańskich, jak również osób nieposiadających obywatelstwa żadnego z tych państw (obywatele państw "trzecich", bezpaństwowcy).
Umową objęte są zarówno osoby, które podlegały ubezpieczeniom w Polsce lub USA będąc pracownikami, jak również osoby pracujące na własny rachunek.

Autor: