Łączone emerytury od 1 marca

89

Strona amerykańska ratyfikowała tę umowę o zabezpieczeniu społecznym między Polską a USA. Ciągle jednak nie znamy szczegółowych przepisów wykonawczych tego porozumienia.
Według Ambasady Stanów Zjednoczonych po wejściu w życiu umowa pozwoli m.in. na wzajemne zaliczanie okresów ubezpieczenia z tytułu składek opłacanych w ramach ZUS/KRUS oraz Social Security.


Strona amerykańska ratyfikowała tę umowę o zabezpieczeniu społecznym między Polską a USA. Ciągle jednak nie znamy szczegółowych przepisów wykonawczych tego porozumienia.

Grafika: KRT

Umowa, umożliwiająca opłacanie składek tylko w jednym państwie i sumowanie okresów składek, wchodziw życie 1 marca 2009 roku – poinformowała w komunikacie Ambasada Stanów Zjednoczonych. Według ambasady po wejściu w życiu umowa pozwoli m.in. na wzajemne zaliczanie okresów ubezpieczenia z tytułu składek opłacanych w ramach ZUS/KRUS oraz Social Security.
Zdaniem Ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce Victora Ashe’a umowa "pomoże zwykłym ludziom w zwykłym życiu". "Tysiące Polaków będą mogły połączyć ich ubezpieczenia w ZUS/KRUS i w amerykańskim systemie ubezpieczeniowym, tak że wszystkie lata, które przepracowali w każdym kraju, będą mogły być uznane" – powiedział Ashe. Według polskiego ministerstwa pracy i polityki społecznej z postanowień umowy skorzysta około 30 tys. osób.
Za ratyfikacją umowy opowiedział się w lipcu i sierpniu Sejm i Senat RP, umowa została już podpisana przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

SZCZEGÓŁY I PYTANIA

Wciąż trwają ustalania szczegółów technicznych pomiędzy realizatorami umów – Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego a ich amerykańskimi i kanadyjskimi odpowiednikami. Uzgadniane są szczegółowe tryby postępowania i formularze. Ustalenia obejmują między innymi możliwość posługiwania się formularzami ZUS-owskimi w USA i Kanadzie i tamtejszymi formularzami w Polsce, obowiązek przekazywania i potwierdzania dokumentów niezbędnych do ustalania świadczeń.
Negocjacje w sprawie umowy trwały prawie trzy lata, głównie ze względu na różnice w ustawodawstwie polskim i amerykańskim. Ministerstwo pracy i polityki społecznej zapowiada, że po wejściu w życie przepisów umowy resort zorganizuje akcję informacyjną, aby wszyscy zainteresowani wiedzieli, w jaki sposób skorzystać z przysługujących im praw. Także "Nowy Dziennik" zebrał pytania od czytelników i przesłał je do polskiego ZUS-u. Rzecznik prasowy tej instytucji obiecał na nie odpowiedzieć w ciągu najbliższych kilkunastu dni.

OKRESY SKŁADKOWE RAZEM
Umowa, podpisana 2 kwietnia 2008 roku przez minister pracy i polityki społecznej Jolantę Fedak, pozwoli na sumowanie okresów składkowych przepracowanych w obu krajach, co będzie bardzo korzystne dla osób, które pracowały w obydwu państwach, ale zbyt krótko, by przyznano im świadczenia w którymś z nich. Dzięki umowie osoby mieszkające w Polsce będą mogły otrzymywać świadczenia po swoich amerykańskich współmałżonkach, co dotychczas nie było możliwe. Skorzystają na tym przede wszystkim osoby owdowiałe i sieroty.
Najważniejsze korzyści, jakie odniosą obywatele państw-stron umowy, to unikanie podwójnego opłacania składek, możliwość uzyskania emerytur i rent częściowych, z jednego lub z obu państw, osobom, które pracowały w obydwu państwach i mają zbyt krótkie okresy ubezpieczenia do przyznania świadczeń oraz zniesienie ograniczeń transferowania świadczeń do drugiego państwa.
Umowa umożliwi też opłacanie składek pracowników delegowanych do USA tylko w jednym państwie.
Dotychczas transferowanie świadczeń odbywało się na podstawie niepublikowanych porozumień zawierających wiele ograniczeń niekorzystnych dla obywateli polskich, które w nowym stanie prawnym zostaną zniesione. Od połowy lat osiemdziesiątych Stany Zjednoczone wprowadziły w wewnętrznym ustawodawstwie zmiany, które ograniczyły transfer amerykańskich świadczeń rodzinnych (rent dla wdowców i sierot oraz świadczeń dla współmałżonków) do państw, z którymi nie zawarto umów o zabezpieczeniu społecznym, w tym do Polski. Umowa zlikwiduje te ograniczenia.

WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW
Podpisane umowy odpowiadają międzynarodowym standardom koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, analogicznym do obowiązujących w Unii Europejskiej, i opierają na czterech podstawowych zasadach:

  • równego traktowania, czyli stosowania takich samych przepisów wobec obywateli państwa-strony umowy jak wobec własnych obywateli
  • jedności ustawodawstwa, co oznacza podleganie prawu tylko jednego państwa, wskazanego przez umowę
  • zachowania praw nabytych, dzięki którym świadczenia nabyte w jednym państwie nie mogą być zmniejszane, zawieszane czy wstrzymane z racji zamieszkiwania w drugim państwie
  • sumowania okresów ubezpieczenia, co pozwoli na uzyskanie prawa do świadczenia po zsumowaniu wymaganych okresów ubezpieczenia w obu krajach.

Ze względu na to, że umowa została oparta na międzynarodowych standardach w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, będzie ona sprzyjać rozwojowi polsko-amerykańskiej współpracy gospodarczej, a także promocji legalnego zatrudnienia osób migrujących między Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki.
W Polsce w uzyskaniu świadczeń w ramach tej umowy polskim obywatelom pomagać będzie sekcja ds. Świadczeń Federalnych Ambasady USA licząca sześciu pracowników. Odpowiednie komórki mają powstać także w ZUS i KRUS.
W kwietniu została też podpisana podobna umowa o zabezpieczeniu społecznym z Kanadą; weszła w życie we wrześniu 2008.
PROTESTY ŚWIATOWEGO KONGRESU POLAKÓW
Dyrektor ds. emerytur Światowego Kongresu Polaków Edward Cyran podkreśla, że umowa nie zlikwidowała podwójnego opodatkowania. "Jeżeli Polacy ze Stanów przebywają w Polsce dłużej niż 183 dni, muszą wypełniać PiT-y i wskazywać całoroczne dochody, także amerykańskie, już opodatkowane" – mówił przed miesiącem Cyran.
Natomiast, jak mówił, "zgodnie z amerykańskimi przepisami Polacy, którzy wypracowali emeryturę w Polsce, mają potrącaną kwotę do 50 proc. z emerytury amerykańskiej".
OPR. TOMASZ DEPTUŁA


Co jest w umowie

Umowa ma na celu koordynację systemów zabezpieczenia społecznego funkcjonujących w Polsce i USA. Przyniesie wymierne korzyści polskim i amerykańskim obywatelom oraz podmiotom gospodarczym, w szczególności:

  • umożliwi otrzymywanie amerykańskich rent rodzinnych przyznanych osobom zamieszkałym w Polsce, które ze względu na trudne do spełnienia warunki w amerykańskim ustawodawstwie obecnie ich nie otrzymują (są to osoby owdowiałe i sieroty);
  • umożliwi otrzymywanie świadczeń przyznanych współmałżonkom amerykańskich emerytów, którzy ich nie otrzymują z tego powodu, że nie są obywatelami amerykańskimi i mieszkają w Polsce;
  • stworzy możliwość uzyskania emerytur i rent częściowych, z jednego lub z obu państw, znacznej grupie osób w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki, które pracowały w obydwu państwach i mimo to obecnie mają zbyt krótkie okresy ubezpieczenia do przyznania świadczeń w jednym z tych państw lub w obydwu;
  • umożliwi opłacanie składek za pracowników delegowanych do drugiego z państw tylko w jednym państwie.

TD

Autor: