Podatkowe meandry

0
20

Czas rozliczenia z fiskusem w Polsce mija 2 maja. Czy termin ten dotyczy także Polaków mieszkających na stałe poza granicami kraju?

Termin składania zeznania podatkowego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (w tym roku do 2 maja) obowiązuje wszystkich podatników, tj. zarówno posiadających, jak i nieposiadających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Niemniej należy również wspomnieć, że podatnicy, niemający w Polsce miejsca zamieszkania, jeżeli osiągnęli dochody ze źródeł przychodów położonych na terytorium Polski bez pośrednictwa płatników lub za pośrednictwem płatników nieobowiązanych do dokonania rocznego obliczenia podatku lub osiągnęli dochody określone w art. 30b ustawy, i zamierzają opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu przewidzianego dla złożenia zeznania podatkowego, są obowiązani złożyć zeznanie za rok podatkowy urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych przed opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z wyjątkiem podatników, którzy wybrali sposób opodatkowania określony w art. 6 ust. 3a, 4a – wspólne rozliczenia małżonków lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci).

Jak wygląda obowiązek rozliczenia podatkowego w polskim urzędzie skarbowym przez obywatela Polski mieszkającego na stałe w USA i zarabiającego tam pieniądze?

Osoby, w tym posiadające polskie obywatelstwo, mające miejsce zamieszkania w USA nie mają obowiązku dokonywania jakichkolwiek rozliczeń podatkowych w polskim urzędzie skarbowym, w tym złożenia zeznania podatkowego, jeśli nie osiągają dochodów (przychodów) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednakże, każdorazowo dla prawidłowego rozstrzygnięcia powyższej kwestii konieczne jest odwoływanie się do przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.) oraz umowy z dnia 8 października 1974 r. między rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz.U. z 1976 r. nr 31, poz. 178), w celu ustalenia zarówno miejsca zamieszkania danej osoby (państwa rezydencji), jak i miejsca (państwa) osiągania dochodów (przychodów) w rozumieniu tych przepisów.

W tym roku można było zwracać się do fiskusa o wypełnienie za nas zeznania podatkowego. Termin ten minął 18 kwietnia. Czy mogły to także zrobić osoby mieszkające poza Polską? Jeśli tak, to jak mogły tego dokonać i czy w przyszłym roku też będą mogły to zrobić?

W przypadku dochodów uzyskanych w 2016 r. podatnik mógł złożyć wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy PIT-WZ w terminie od 15 marca do 18 kwietnia 2017 r. W przyszłym roku, w związku z osiągnięciem dochodów w roku podatkowym 2017, możliwość złożenia takiego wniosku będzie w terminie do16 kwietnia 2018 r. (15 kwietnia 2018 r. przypada w niedzielę). Wniosek PIT-WZ podatnik może złożyć wyłącznie w formie elektronicznej: za pośrednictwem Portalu Podatkowego w części ogólnodostępnej; za pośrednictwem systemu e-Deklaracje (aplikacja desktop, formularze interaktywne); za pośrednictwem bankowości elektronicznej (wybranego banku krajowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej).
Wniosek PIT-WZ jest wnioskiem wyłącznie o sporządzenie zeznania podatkowego PIT-37 z tytułu osiągnięcia dochodów od określonych płatników (obowiązanych do obliczania, pobierania i odprowadzania w trakcie roku podatkowego zaliczki na podatek w przypadku dokonywania przez nich określonych świadczeń podlegających opodatkowaniu), co zapewne stanowi i będzie stanowiło ograniczenie dla możliwości skorzystania z tego rodzaju formy rozliczenia rocznego z organem podatkowym, zarówno przez polskich rezydentów podatkowych, jak i przez nierezydentów. Ustawodawca nie wprowadza jednakże takiego ograniczenia z uwagi na miejsce zamieszkania podatnika za granicą, chociaż niewątpliwie w niektórych przypadkach może ono zdeterminować określony sposób opodatkowania, a tym samym również może wpłynąć na funkcję czy obowiązki płatnika i w konsekwencji uniemożliwić skorzystanie z tej formy rozliczenia.

Popularną formą rozliczenia wśród Polaków jest internet, czy mogą skorzystać z niej także rodacy poza granicami kraju?

Jeżeli chodzi o rozliczenie w formie elektronicznej, jest to niewątpliwie najszybszy i najprostszy sposób złożenia zeznania, w tym w szczególności dla osób przebywających za granicą.

2 czerwca 2015 r. weszło w życie porozumienie międzyrządowe między Polską a Stanami Zjednoczonymi o wymianie informacji podatkowych. Czy to oznacza, że informacje o polskich podatnikach mieszkający w USA i mających tam konta bankowe są przesyłane do polskich urzędów skarbowych? Czy możemy powiedzieć o statystykach: ile takich informacji zostało przesłanych w ubiegłym roku z USA do Polski?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie dysponuje informacjami, których dotyczy umowa między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA. Minister rozwoju i finansów rozporządzeniem z 24 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia do wykonywania niektórych czynności związanych z wymianą informacji w dziedzinie opodatkowania, o których mowa w umowie FATCA (Dz.U. z 2017 r., poz. 394), upoważnił wybranych dyrektorów izb administracji skarbowych do wykonywania niektórych czynności związanych z udostępnieniem informacji, o których mowa w umowie między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA. Natomiast rozporządzeniem ministra rozwoju i finansów z 24 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli wykonywania obowiązków związanych z informowaniem o amerykańskich rachunkach raportowanych (Dz.U. z 2017 r., poz. 435) upoważniono naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie do przeprowadzania kontroli amerykańskich rachunków raportowanych, o której mowa w art. 8 ustawy z 9 października 2015 r. o wykonywaniu umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

Amerykańska Polonia wciąż oczekuje na polsko-amerykańską umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, która podpisana została 13 lutego 2013 r. w Warszawie, po czym ratyfikowana przez polski Sejm i podpisana w sierpniu 2013 r. przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Niestety, po stronie amerykańskiej sprawa posuwa się powoli i umowa nadal czeka na ratyfikację. Czy ma pani informacje o tym, kiedy można się spodziewać jej podpisania?

Według art. 28 umowa podlega ratyfikacji zgodnie z odpowiednimi procedurami każdego z umawiających się państw. Państwa te wymieniają drogą dyplomatyczną noty, informując się wzajemnie, iż odpowiednie procedury zostały spełnione. Umowa wejdzie w życie w dniu późniejszej notyfikacji. Konwencja została przez Polskę ratyfikowana w 2013 r., o czym strona polska poinformowała stronę amerykańską w drodze noty dyplomatycznej. Polska zatem zakończyła wszelkie procedury niezbędne do wejścia w życie konwencji. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie ma niestety informacji o stopniu zaawansowania prac nad ratyfikacja umowy przez władze USA.

Sprawy podatkowe, w szczególności dla osób mających podwójne obywatelstwo, są często bardzo skomplikowane. Gdzie w państwa instytucji można uzyskać fachową informację na ten temat?

Informacje na temat podatków lub cła można uzyskać dzwoniąc od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00 pod nr telefonu: 22 330 03 30 (z telefonów komórkowych), 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych), +48 22 330 03 30 (z zagranicy). Dostępny jest także formularz do zadawania pytań elektronicznych na Portalu Podatkowym. Aby otrzymać informację na temat cła lub podatków na adres emailowy, na stronie internetowej www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp należy wybrać pozycję w menu “Masz pytanie – odpowiemy”, a następnie opcję “Pytanie e-mail”. Można również wystąpić do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego. Wnioski można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu e-PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej, tj. /KIS/wnioski oraz osobiście lub korespondencyjnie na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.
Wzory wniosków o wydanie interpretacji oraz zasady wnoszenia opłat od wniosków są dostępne na stronie internetowej Krajowej Informacji Skarbowej znajdującej się pod adresem www.kis.gov.pl (zakładka załatwianie spraw/wydawanie interpretacji).

Autor: Przemek Cebula