Wyroki karne za śmierć pracownika budowlanego

250
Foto: Archiwum

Jednym z najniebezpieczniejszych miejsc pracy na budowie może być wykopany rów. Rowy, sięgające często głębokości trzech metrów lub większej, stwarzają wysokie zagrożenie zawalenia lub obsunięcia się i spowodowania śmiertelnych obrażeń, jeżeli nie zostaną zastosowane środki bezpieczeństwa temu zapobiegające.

OSHA informuje, że zawalenia lub obsunięcia się rowów stanowią większe zagrożenie i stwarzają większe prawdopodobieństwo śmiertelnego wypadku niż wykopy budowlane innego rodzaju.
Takie zajście miało miejsce w Nowym Jorku, gdy Carlos Moncayo, 22-letni pracownik budowlany, poniósł śmierć, kiedy zawalił się na niego rów głęboki na 4,2 metra. Gdy pracował na jego dnie, jedna ze ścian wykopu runęła i pogrzebała go pod czterema metrami ziemi.

Charakter zajścia, które spowodowało niepotrzebną śmierć pracownika budowlanego, stał się jeszcze tragiczniejszy, gdy ujawniono, że wypadek można było przewidzieć i mu zapobiec. Inżynierowie pracujący na budowie wielokrotnie ostrzegali zarządzających budową o konieczności zabezpieczenia ścian wykopów przed zawaleniem. OSHA wymaga, aby każdy rów o głębokości większej niż 1,5 metra posiadał system zabezpieczający, zaprojektowany i zatwierdzony przez inżyniera z uprawnieniami. Do systemów zabezpieczających przed zawaleniem należy wykonanie rowu ze ścianami pochylającymi się pod kątem na zewnątrz rowu. Obudowanie obejmuje umieszczenie drewnianych lub metalowych przypór przy ścianach rowu, aby zapobiec ich obsunięciu lub zawaleniu. Osłona to zazwyczaj metalowa skrzynia, pasująca do wymiarów rowu, mająca chronić robotników w przypadku zawału. Dodatkowo, OSHA wymaga, aby rowy były sprawdzane codziennie i gdy ich stan wskaże na istniejące lub potencjalne zagrożenie, muszą zostać podjęte kroki naprawcze eliminujące lub umożliwiające kontrolę stanu zagrożenia.

Ponieważ na placu budowy, gdzie pracował Carlos Moncayo, nie zastosowano się do żadnych zaleceń bezpieczeństwa OSHA, jego przedwczesna śmierć była tragicznym rezultatem tych zaniedbań. Po śmierci Carlosa wniesiono oskarżenie kryminalne przeciwko generalnemu wykonawcy, Harco Construction, przeciwko Sky Materials, wykonawcy odpowiedzialnemu za niezabezpieczony rów, oraz osobom kierującym obydwiema firmami. Obydwie firmy oraz indywidualne osoby poniosły odpowiedzialność karną za zlekceważenie powtarzających się ostrzeżeń o rowach stwarzających zagrożenie. Osoby indywidualne uznane zostały za winne zabójstwa poprzez przestępcze zaniedbanie obowiązków, a tak Harco, jak i Sky Materials uznano za winne zabójstwa drugiego stopnia.

Z żalem należy stwierdzić, że kary nałożone na wykonawców za spowodowanie śmierci Carlosa nie są na tyle wysokie, aby zapobiec podobnym przestępczym działaniom w przyszłości. Według obowiązujących przepisów, maksymalna kara nałożona na przedsiębiorstwo za działania przestępcze może wynieść 10 tys. dolarów. Ustawa zatwierdzona przez Zgromadzenie Stanowe Nowego Jorku, nazwana  ustawą Carlosa, ma zwiększyć wysokość tej kary do 500 tys. dolarów. Ta kwota ma chronić pracowników, którzy muszą pracować w rowach, poprzez zapewnienie, że wykonawcy odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w pełni zastosują się do wymogów OSHA dotyczących zabezpieczania ścian wykopów przed zawaleniem. Jak do tej pory, przepis nie został zatwierdzony przez Senat stanu Nowy Jork. Jednakże mamy nadzieję, że przepis zostanie ponownie rozpatrzony i zatwierdzony, aby zapobiec zaniedbaniom wykonawców w zastosowaniu środków bezpieczeństwa chroniących życie ich pracowników.
SŁAWOMIR W. PLATTA, Esq.
The Platta Law Firm, PLLC